Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie przesyłania oświadczenia płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie przesyłania oświadczenia płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków eksploatacji lotnisk

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Na Policy (PLH120012)