Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równorzędności stopni wojskowych oraz uzyskanych w Biurze Ochrony Rządu, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Więziennej i Służbie Celno-Skarbowej ze stopniami funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie niezbędnych elementów rocznego sprawozdania z działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz i rocznego sprawozdania z działalności Centrum Łukasiewicz 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2022/2023

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego