• ustawa z 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 9 listopada 2022 r., poz. 2280)

• rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zbocza Płutowskie (PLH040040) (DzU z 25 listopada 2022 r., poz. 2426)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 21 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska (DzU z 25 listopada 2022 r., poz. 2428)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji (DzU z 25 listopada 2022 r., poz. 2430)

• rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (DzU z 25 listopada 2022 r., poz. 2431)

• rozporządzenie ministra finansów z 2 grudnia 2022 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia sponsora i badacza w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobu lub badania działania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro (DzU z 9 grudnia 2022 r., poz. 2563)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 30 listopada 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie roślin, które mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty zaopatrzone w dokumenty inne niż paszport roślin (DzU z 9 grudnia 2022 r., poz. 2564)