• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą (PLH160012) (DzU z 3 sierpnia 2022 r., poz. 1627)

• rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 22 lipca 2022 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (DzU z 3 sierpnia 2022 r., poz. 1628)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą (PLH160013) (DzU z 3 sierpnia 2022 r., poz. 1631)

• rozporządzenie ministra finansów z 28 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (DzU z 3 sierpnia 2022 r., poz. 1633)

• ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 17 sierpnia 2022 r., poz. 1713)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 17 sierpnia 2022 r., poz. 1714)

• art. 51 i art. 52 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną (DzU z 17 sierpnia 2022 r., poz. 1715)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 5 sierpnia 2022 r. w sprawie dodatku za pracowniczy przydział mobilizacyjny przysługującego pracownikowi resortu obrony narodowej (DzU z 17 sierpnia 2022 r., poz. 1718)

• art. 2 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 17 sierpnia 2022 r., poz. 1719)

• rozporządzenie ministra finansów z 5 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (DzU z 17 sierpnia 2022 r., poz. 1721)

• art. 3 ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu (DzU z 17 sierpnia 2022 r., poz. 1723)