·       rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy koło Pasłęka (PLH280031) (DzU z 26 maja 2022 r., poz. 1114)

·       ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (DzU z 26 maja 2022 r., poz. 1115)

·       ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem art. 1, który wejdzie w życie 1 października 2022 r. (DzU z 26 maja 2022 r., poz. 1117)

·       rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bieńkowo (PLH280009) (DzU z 26 maja 2022 r., poz. 1118)

·       rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (DzU z 26 maja 2022 r., poz. 1121)

·       rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 8 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (DzU z 26 maja 2022 r., poz. 1123)