• rozporządzenie ministra zdrowia z 22 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie priorytetów zdrowotnych (DzU z 26 listopada 2021 r., poz. 2144)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 22 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 26 listopada 2021 r., poz. 2145)