• rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka (DzU z 4 października 2021 r., poz. 1802)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w sprawozdaniach dotyczących prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych i rejestrów oraz sposobu składania tych sprawozdań (DzU z 4 października 2021 r., poz. 1806)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 15 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU z 18 października 2021 r., poz. 1878)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 4 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 18 października 2021 r., poz. 1881)