• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 31 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (DzU z 13 września 2021 r., poz. 1681)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nidziańska (PLH260003) (DzU z 29 września 2021 r., poz. 1766)

• ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem art. 5, który obowiązuje od 30 września 2021 r. (DzU z 29 września 2021 r., poz. 1773)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 8 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty (DzU z 13 października 2021 r., poz. 1855)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 8 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta (DzU z 13 października 2021 r., poz. 1859)