·      rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (DzU z 12 stycznia 2020 r., poz. 67)

·      rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z dnia 16 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilu wody w kąpielisku (DzU z 28 września 2021 r., poz. 1751)

·      rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Chełmskie (PLH060023) (DzU z 28 września 2021 r., poz. 1752)

·      rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Osy (PLH040033) (DzU z 28 września 2021 r., poz. 1758)

·       rozporządzenie ministra aktywów państwowych z 6 października 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania operatorowi wyznaczonemu środków związanych z funkcjonowaniem do dnia 31 grudnia 2020 r. usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwolnionych z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej (DzU z 12 października 2021 r., poz. 1848)

·       rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 8 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty (DzU z 12 października 2021 r., poz. 1851)