• art. 18 ustawy z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 15 kwietnia 2021 r., poz. 694)

• rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DzU z 15 kwietnia 2021 r., po. 701)