- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 21 września 2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania prawa do zasiłków pogrzebowych, warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa i członków rodziny funkcjonariusza oraz dokumentów wymaganych przy wypłacie zasiłku pogrzebowego (DzU z 28 września 2018 r., poz. 1848)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 17 września 2018 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia (DzU z 5 października 20178 r., poz. 1909)

- rozporządzenie ministra finansów z 4 października 2018 r. w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną (DzU z 11 października 2018 r., poz. 1946)