- ustawa z 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 10 października 2018 r., poz. 1942)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 26 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej (DzU z 10 października 2018 r., poz. 1943)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 27 września 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Szczytu Bałkanów Zachodnich (DzU z 10 października 2018 r., poz. 1944)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 17 października 2018 r. w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu" i „Zasłużony Dawca Przeszczepu" (DzU z 24 października 2018 r., poz. 2034)