Rozporządzenie Rady Ministrów

(poz. 1589) z 16 listopada w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury oraz zniesienia Ministerstwa Budownictwa, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Ministerstwa Transportu; weszło w życie 20 listopada z mocą od 16 listopada.

Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów

(poz. 1590 – 1607), 18 z 16 listopada, w sprawie szczegółowego zakresu działania:

• ministra-członka Rady Ministrów Zbigniewa Derdziuka,

• ministrów: edukacji narodowej, finansów, gospodarki, infrastruktury, kultury i dziedzictwa narodowego, nauki i szkolnictwa wyższego, obrony narodowej, pracy i polityki społecznej, rolnictwa i rozwoju wsi, rozwoju regionalnego, Skarbu Państwa, sportu i turystyki, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i administracji, spraw zagranicznych, środowiska i zdrowia –wszystkie weszły w życie 20 listopada z mocą od 16 listopada.

Rozporządzenia ministrów

(poz. 1608 – 1612):

obrony narodowej z 9 listopada w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa,

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

pracy i polityki społecznej , dwa z 2 listopada, w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych:

– w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

– do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w urzędach administracji publicznej,

środowiska, z 6 i 8 listopada, w sprawie:

– stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii,

– upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych.

Wszystkie rozporządzenia ministrów zaczną obowiązywać 5 grudnia.

Zobacz treść Dz.U. nr 216