PRAWO O RUCHU DROGOWYM

art. 2 ustawy z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 5 grudnia 2013 r., poz. 1446)

LOTNICZE PRZEJŚCIA GRANICZNE

rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 31 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych (DzU z 5 grudnia 2013 r., poz. 1451)

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

rozporządzenie Rady Ministrów z 23 października 2013 r. w sprawie nadania Ośrodkowi Przetwarzania Informacji statusu państwowego instytutu badawczego (DzU z 5 grudnia 2013 r., poz. 1452)

POMOC FINANSOWA DLA FIRM

rozporządzenie ministra gospodarki z 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 (DzU z 5 grudnia 2013 r., poz. 1453)

WIĘZIENNICTWO

rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów (DzU z 12 grudnia 2013 r., poz. 1523)