- rozporządzenie Rady Ministrów z 7 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym (DzU z 24 kwietnia 2017 r., poz. 824)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (DzU z 8 maja 2017 r., poz. 885)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 18 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa (DzU z 8 maja 2017 r., poz. 889)

- ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 8 maja 2017 r., poz. 892)

- rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 25 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji instytucji Rzecznika Praw Pasażera Kolei oraz postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich (DzU z 8 maja 2017 r., poz. 893)