- niektóre przepisy ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (DzU z 2011 r. nr 5, poz. 13)

- § 7 pkt 3 i § 10 rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa maszynisty (DzU z 17 lutego 2014 r., poz. 212)

- art. 1 pkt 2 w zakresie art. 3 ust. 12 i 13 ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 7 lipca 2014 r., poz. 900)

- art. 1 pkt 15 ustawy z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 28 sierpnia 2014 r., poz. 1138)

- art. 1 pkt 23 i art. 9 ustawy z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw (DzU z 22 czerwca 2015 r., poz. 855)

- art. 2 ust. 2 pkt 4–10, art. 5 ust. 2 i art. 104 pkt 1 lit. b ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 23 października 2015 r., poz. 1688)

- art. 21 ustawy z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (DzU z 18 listopada 2015 r., poz. 1916)

- art. 12 pkt 1 lit. a tiret pierwsze w zakresie pkt 1 lit. c ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (DzU z 30 grudnia 2015 r., poz. 2281)

- art. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (DzU z 14 czerwca 2016 r., poz. 846)

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

- art. 1 pkt 21 ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw - z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 28 czerwca 2016 r., poz. 925)

- ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie - z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 22 lipca 2016 r., poz. 1082)

- część VI załącznika do rozporządzenia dotyczącej Programu zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych rozporządzenia Rady Ministrów z 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (DzU z 16 września 2016 r., poz. 1492)

- niektóre przepisy ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2 grudnia 2016 r., poz. 1947)

- niektóre przepisy ustawy z 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2 grudnia 2016 r., poz. 1948)

- art. 1 pkt 26 ustawy z 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 9 grudnia 2016 r., poz. 1997)

- art. 3 pkt 5 lit. a i c ustawy z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (DzU z 15 grudnia 2016 r., poz. 2020)

- art. 1 pkt 7–9 ustawy z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU z 15 grudnia 2016 r., poz. 2024)

- art. 1 pkt 6 w zakresie art. 23 ust. 2d oraz art. 2 ustawy z 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (DzU z 19 grudnia 2016 r., poz. 2066)

- art. 16-32 ustawy z 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (DzU z 19 grudnia 2016 r., poz. 2072) - art. 4, art. 5 i art. 8 ustawy z 13 grudnia 2016 r.

- Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (DzU z 19 grudnia 2016 r., poz. 2074)

- art. 19 pkt 32 ustawy z 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (DzU z 30 grudnia 2016 r., poz. 2260)

- § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, drugie i trzecie rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 14 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DzU z 20 marca 2017 r., poz. 580)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (DzU z 5 kwietnia 2017 r., poz. 723)

- art. 9 ustawy z 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (DzU z 13 kwietnia 2017 r., poz. 777)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 7 kwietnia 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (DzU z 24 kwietnia 2017 r., poz. 825)

- art. 3, art. 5, art. 6, art. 16 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (DzU z 12 maja 2017 r., poz. 933)

- art. 5 pkt 9 w zakresie art. 18o ust. 2 i pkt 14 ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 17 maja 2017 r., poz. 962)

- art. 5 pkt 1 ustawy z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (DzU z 17 maja 2017 r., poz. 966)

- § 21 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (DzU z 17 maja 2017 r., poz. 969)

- niektóre przepisy ustawy z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (DzU z 18 maja 2017 r., poz. 976)

- art. 1 pkt 6, 8, pkt 10 lit. a–f, pkt 11 i art. 6 ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (DzU z 29 maja 2017 r., poz. 1027)

- art. 55 ust. 1–10, art. 56 ust. 1–9 oraz art. 226 ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 6 czerwca 2017 r., poz. 1089)

- § 331 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra energii z 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (DzU z 9 czerwca 2017 r., poz. 1118)

- art. 1 pkt 35, w zakresie dodawanego art. 41a ust. 2, oraz art. 12 pkt 6 ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 13 czerwca 2017 r., poz. 1139)

- art. 3 pkt 5 i pkt 19 lit. b ustawy z 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem" (DzU z 30 czerwca 2017 r., poz. 1292)

- ustawa z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw - z wyjątkiem art. 1 pkt 16, który wejdzie w życie 1 stycznia 2025 r. (DzU z 5 lipca 2017 r., poz. 1321)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 29 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii (DzU z 20 lipca 2017 r., poz. 1390)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a i lit. f tiret pierwsze, drugie i siódme, które obowiązują od 1 września 2017 r. (DzU z 25 lipca 2017 r., poz. 1421)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin - z wyjątkiem § 2, który wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. (DzU z 26 lipca 2017 r., poz. 1427)

- niektóre przepisy ustawy z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (DzU z 26 lipca 2017 r., poz. 1428)

- § 1 pkt 8 i 9 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (DzU z 31 lipca 2017 r., poz. 1470)

- art. 7 pkt 1 lit. a oraz art. 15 ustawy z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (DzU 2 sierpnia 2017 r., poz. 1475)

- rozporządzenie ministra środowiska z 21 lipca 2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (DzU z 4 sierpnia 2017 r., poz. 1499)

- art. 1 pkt 33 lit. a w zakresie wypełniania obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych ustawy z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (DzU z 8 sierpnia 2017 r., poz. 1509)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 31 lipca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 r. (DzU z 9 sierpnia 2017 r., poz. 1516)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 2 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach - z wyjątkiem § 1 pkt 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13, 19 i 22 oraz § 2, które obowiązują od 11 sierpnia 2017 r. (DzU z 10 sierpnia 2017 r., poz. 1522)

- art. 35 pkt 2 lit. c oraz pkt 4, art. 36 pkt 1 lit. a, b i d, pkt 3 lit. b i c, pkt 8 lit. c oraz art. 48 ustawy z 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (DzU z 11 sierpnia 2017 r., poz. 1530)

- ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 17 sierpnia 2017 r., poz. 1543)

- art. 1 pkt 6 ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (DzU z 21 sierpnia 2017 r., poz. 1556)

- niektóre przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z 3 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (DzU z 23 sierpnia 2017 r., poz. 1565)

- ustawa z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne - z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 23 sierpnia 2017 r., poz. 1566)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. (DzU z 25 sierpnia 2017 r., poz. 1581)

- art. 1 pkt 4, 7, 11, 21, 23 i 24 w zakresie art. 111 oraz art. 7 ustawy z 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (DzU z 25 sierpnia 2017 r., poz. 1595)

- § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 16 sierpnia 2017 r. w sprawie odznaki „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej" (DzU z 29 sierpnia 2017 r., poz. 1618)

- § 1 pkt 1–3 1621 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (DzU z 29 sierpnia 2017 r., poz. 1621)

- rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 16 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej (DzU z 1 września 2017 r., poz. 1671)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (DzU z 15 wrzesnia 2017 r., poz. 1747)

- rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 7 września 2017 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (DzU z 18 września 2017 r., poz. 1750)

- rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 7 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (DzU z 18 września 2017 r., poz. 1751)

- § 45 pkt 1–3 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (DzU z 19 września 2017 r., poz. 1760)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym (DzU z 20 września 2017 r., poz. 1761)

- rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 10 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (DzU z 23 października 2017 r., poz. 1973)

- rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 10 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku (DzU z 23 października 2017 r., poz. 1974)

- § 1 pkt 2 rozporządzenia ministra zdrowia z 5 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (DzU z 21 września 2017 r., poz. 1766)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 1 września 2017 r. w sprawie bufora ryzyka systemowego (DzU z 25 września 2017 r., poz. 1776)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 września 2017 r. w sprawie upoważnienia Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 26 wrzesnia 2017 r., poz. 1780)

- § 2 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 oraz § 3 rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów (DzU z 29 września 2017 r., poz. 1810)

- § 2 ust. 2 i ust. 3 pkt 2, § 3 oraz § 4 ust. 4 rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (DzU z 29 września 2017 r., poz. 1811)

- § 2 ust. 2 i ust. 3 pkt 2, § 3 oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (DzU z 29 września 2017 r., poz. 1813)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 3 października 2017 r., poz. 1831)

- rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 22 września 2017 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2018 r. (DzU z 6 października 2017 r., poz. 1865)

- § 6 i § 7 rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa z 4 października 2017 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przyznawanego w zamian za umundurowanie oraz ryczałtu pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania w Inspekcji Transportu Drogowego (DzU z 10 października 2017 r., poz. 1896)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 13 października 2017 r., poz. 1911)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 5 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów (DzU z 19 października 2017 r., poz. 1943)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 6 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (DzU z 20 października 2017 r., poz. 1956)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 20 października 2017 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów (DzU z 27 października 2017 r., poz. 2005)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 13 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców (DzU z 30 października 2017 r., poz. 2013)

- rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 11 października 2017 r. w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz nalepek kontrolnych (DzU z 30 października 2017 r., poz. 2014)

- ustawa z 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (DzU z 7 listopada 2017 r., poz. 2056)

- rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 26 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (DzU z 13 listopada 2017 r., poz. 2091)

- ustawa z 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (DzU z 14 listopada 2017 r., poz. 2102)

- rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 26 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (DzU z 14 listopada 2017 r., poz. 2103)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 6 listopada 2017 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2018 r. na rzecz obrony państwa (DzU z 16 listopada 2017 r., poz. 2118)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty (DzU z 23 listopada 2017 r., poz. 2158)

- ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU z 27 listopada 2017 r., poz. 2175)

- ustawa z 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (DzU z 27 listopada 2017 r., poz. 2178)

- ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU z 27 listopada 2017 r., poz. 2179)

- art. 1 pkt 8 w zakresie art. 24c ust. 1 pkt 1 lit. bustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (DzU z 27 listopada 2017 r., poz. 2180)

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 21 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DzU z 29 listopada 2017 r., poz. 2197)

- ustawa z 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (DzU z 29 listopada 2017 r., poz. 2201)

- ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 29 listopada 2017 r., poz. 2203)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 20 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (DzU z 1 grudnia 2017 r., poz. 2229)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 28 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym (DzU z 5 grudnia 2017 r., poz. 2246)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 13 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (DzU z 5 grudnia 2017 r., poz. 2248)

- ustawa z 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU z 6 grudnia 2017 r., poz. 2260)

- rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - z wyjątkiem § 1 pkt 28, który wejdzie w życie 9 grudnia 2018 r. (DzU z 8 grudnia 207 r., poz. 2285)

- ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (DzU z 11 grudnia 2017 r., poz. 2286)

- pkt 5 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 11 grudnia 2017 r., poz. 2287)

- ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw - z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 11 grudnia 2017 r., poz. 2290)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 5 grudnia 2017 r. w sprawie licytacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DzU z 13 grudnia 2017 r., poz. 2304)

- § 1 pkt 6 rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa z 11 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (DzU z 14 grudnia 2017 r., poz. 2338)

- rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (DzU z 15 grudnia 2017 r., poz. 2345)

- rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (DzU z 15 grudnia 2017 r., poz. 2346)

- rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (DzU z 15 grudnia 2017 r., poz. 2347)

- rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (DzU z 15 grudnia 2017 r., poz. 2348)

- rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (DzU z 15 grudnia 2017 r., poz. 2349)

- rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (DzU z 15 grudnia 2017 r., poz. 2350)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (DzU z 15 grudnia 2017 r., poz. 2352)

- rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych - z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 18 grudnia 2017 r., poz. 2355)

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 6 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (DzU z 18 grudnia 2017 r., poz. 2359)

- ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 19 grudnia 2017 r., poz. 2369)

- ustawa z 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (DzU z 19 grudnia 2017 r., poz. 2371)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 23 listopada 2017 r. w sprawie Poleskiego Parku Narodowego (DzU z 20 grudnia 2017 r., poz. 2373)

- rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (DzU z 20 grudnia 2017 r., poz. 2374)

- rozporządzenie ministra środowiska z 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (DzU z 20 grudnia 2017 r., poz. 2377)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin (DzU z 20 grudnia 2017 r., poz. 2378)

- rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (DzU z 20 grudnia 2017 r., poz. 2379)

- rozporządzenie ministra środowiska z 13 grudnia 2017 r. w sprawie odpadów, które podlegają próbie strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz sposobu jej wykonania (DzU z 20 grudnia 2017 r., poz. 2381)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych (DzU z 20 grudnia 2017 r., poz. 2383)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 12 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2018 (DzU z 20 grudnia 2017 r., poz. 2384)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 6 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie (DzU z 20 grudnia 2017 r., poz. 2387)

- rozporządzenie ministra środowiska z 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej (DzU z 20 grudnia 2017 r., poz. 2389)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii (DzU z 21 grudnia 2017 r., poz. 2392)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 8 grudnia 2017 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (DzU z 21 grudnia 2017 r., poz. 2393)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (DzU z 21 grudnia 2017 r., poz. 2394)

- rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (DzU z 21 grudnia 2017 r., poz. 2395)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (DzU z 21 grudnia 2017 r., poz. 2397)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (DzU z 21 grudnia 2017 r., poz. 2399)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 14 grudnia 2017 r. (poz. 2401) w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych (DzU z 21 grudnia 2017 r., poz. 2400)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 8 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na lata 2018–2020 (DzU z 22 grudnia 2017 r., poz. 2403)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (DzU z 22 grudnia 2017 r., poz. 2404)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (DzU z 22 grudnia 2017 r., poz. 2407)

- rozporządzenie ministra środowiska z 18 grudnia 2017 r. (poz. 2408) w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (DzU z 22 grudnia 2017 r., poz. 2408)

- art. 1 i art. 2 pkt 1–4 i 6, pkt 7 lit. a i pkt 8 lit. a ustawy z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 22 grudnia 2017 r., poz. 2409)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (DzU z 22 grudnia 2017 r., poz. 2411)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 8 grudnia 2017 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2018 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej (DzU z 22 grudnia 2017 r., poz. 2414)

- rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (DzU z 22 grudnia 2017 r., poz. 2416)

- art. 3 ustawy z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 22 grudnia 2017 r., poz. 2422)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (DzU z 22 grudnia 2017 r., poz. 2423)

- rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (DzU z 22 grudnia 2017 r., poz. 2425)

- ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw (DzU z 27 grudnia 2017 r., poz. 2433)

- ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 27 grudnia 2017 r., poz. 2434)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (DzU z 27 grudnia 2017 r., poz. 2438)

- ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (DzU z 27 grudnia 2017 r., poz. 2439)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 19 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Służbie Celno-Skarbowej (DzU z 28 grudnia 2017 r., poz. 2441)

- rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (DzU z 28 grudnia 2017 r., poz. 2445)

- rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (DzU z 28 grudnia 2017 r., poz. 2446)

- rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (DzU z 28 grudnia 2017 r., poz. 2447)

- rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (DzU z 28 grudnia 2017 r., poz. 2449)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej oraz wypłaty zasiłku pogrzebowego lub jego wyrównania z tytułu śmierci członka rodziny funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej (DzU z 28 grudnia 2017 r., poz. 2450)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (DzU z 28 grudnia 2017 r., poz. 2452)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (DzU z 28 grudnia 2017 r., poz. 2454)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej (DzU z 28 grudnia 2017 r., poz. 2457)

- rozporządzenie ministra środowiska z 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (DzU z 28 grudnia 2017 r., poz. 2458)

- rozporządzenie ministra energii z 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG) (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2459)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 18 grudnia 2017 r. w sprawie połączenia Instytutu Rozwoju Miast i Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2462)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 22 grudnia 2017 r. w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2463)

- rozporządzenie ministra środowiska z 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2464)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 22 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty sądowej od wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2467)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2470)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2472)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Celno-Skarbowej (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2473)

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2477)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2478)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej(DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2479)

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2480)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2481)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2482)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 21 grudnia 2017 r. w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2483)

- art. 96 pkt 1 lit. b ustawy z 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2486)

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2487)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 21 grudnia 2017 r. w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2489)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2490)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 27 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie(DzU z 30 grudnia 2017 r., poz. 2492)

- art. 1 pkt 11 ustawy z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 30 grudnia 2017 r., poz. 2494)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (DzU z 30 grudnia 2017 r., poz. 2496)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (DzU z 30 grudnia 2017 r., poz. 2501)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne - z wyjątkiem § 2 i § 3, które wejdą w życie 1 stycznia 2020 r. (DzU z 30 grudnia 2017 r., poz. 2502)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych - z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie podwójne tiret czwarte i podwójne tiret piąte, które wejdą w życie 1 kwietnia 2018 r. (DzU z 30 grudnia 2017 r., poz. 2503)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 27 grudnia 2017 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (DzU z 30 grudnia 2017 r., poz. 2504)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2017 r. (poz. 2505) w sprawie sposobu ustalenia i ewidencjonowania przebiegu granic obszarów dorzeczy, regionów wodnych oraz zlewni (DzU z 30 grudnia 2017 r., poz. 2505)

- rozporządzenie ministra środowiska z 28 grudnia 2017 r. (poz. 2506) w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (DzU z 30 grudnia 2017 r., poz. 2506)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (DzU z 30 grudnia 2017 r., poz. 2507)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 27 grudnia 2017 r. w sprawie zlewni (DzU z 31 grudnia 2017 r., poz. 2509)