fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Wojewoda zwolni gminę z segregacji odpadów

Adobe Stock
Wojewoda może podjąć decyzję, że w danej gminie nie trzeba segregować śmieci

Tarcza antykryzysowa 6.0 przyznaje wojewodzie uprawnienia dotyczące covidowych odpadów medycznych. Przewidują, że jeżeli szpitale lub inne placówki medyczne będą miały problemy z pozbyciem się tego rodzaju śmieci, wojewoda wyda polecenie, kto ma zagospodarować te odpady. Wskaże miejsce oraz dopuszczoną metodę i warunki unieszkodliwiania, w tym transportowania i magazynowania odpadów przed ich przetworzeniem, a także ustanowi obowiązek prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów w postaci papierowej, jeśli nie ma możliwości jej prowadzenia za pośrednictwem BDO.

Nie może go wydać konkretnemu podmiotowi, jeżeli nie posiada on możliwości technicznych i organizacyjnych do jego realizacji.

Polecenie może dotyczyć także magazynowania odpadów medycznych przez ich wytwórcę.

Wojewoda będzie przesyłał kopię polecenia ministrowi właściwemu do spraw klimatu w terminie siedmiu dni od dnia jego wydania. Nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem odpadami na podstawie polecenia wojewody ma sprawować właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Do gospodarowania covidowymi odpadami medycznymi nie stosuje się zakresowo ustawy o odpadach oraz prawa ochrony środowiska. W pierwszym wypadku chodzi o: transport, zbieranie i ich unieszkodliwianie, a w drugim o warunki korzystania ze środowiska.

Ponadto wojewoda będzie mógł zmienić lub wyłączyć wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta może też zmienić częstotliwość odbierania odpadów komunalnych oraz sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA