fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Nie można zmienić adresata decyzji, nawet gdy się na to zgodził

www.sxc.hu
Ostateczna decyzja, na mocy której strona nabyła prawo, może być za jej zgodą zmieniona lub uchylona, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Na podstawie tej regulacji można jednak zmienić tylko przedmiot decyzji, a nie jej adresata.

- Przedsiębiorca, któremu udzielono zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych, chce sprzedać sklep i wystąpić do burmistrza o przeniesienie tego zezwolenia na nabywcę. Czy może skorzystać z takiego rozwiązania?

Nie. W art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) przewidziano, że ostateczna decyzja, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Dla zmiany lub uchylenia decyzji w tym trybie muszą być więc spełnione łącznie następujące przesłanki: istnieje decyzja ostateczna, za jej uchyleniem lub zmianą przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony, strona wyraziła zgodę na zmianę lub uchylenie decyzji oraz brak jest przeciwwskazań w przepisach ustaw szczególnych (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 21 stycznia 2015 r., sygn. II SA/Go 848/14).

W orzecznictwie podkreśla się jednak, że omawiana regulacja nie może stanowić podstawy do zmiany adresata decyzji. W trybie art. 155 k.p.a. można zmienić tylko przedmiot decyzji, a nie jej podmiot (wyrok WSA w Warszawie z 13 września 2007 r., sygn. VII SA/Wa 1039/07).

Warto także zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 4 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenie na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych wygasa nawet w razie zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej, którym udzielono to zezwolenie.

podstawa prawna:: art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

podstawa prawna: art. 18 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. DzU z 2012 r., poz. 1356 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA