Urzędnicy

Czy zawieszonemu pracownikowi służby cywilnej można powierzyć inną pracę?

Fotolia.com
Wobec pracownika służby cywilnej zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Przełożony postanowił odsunąć go od pełnienia dotychczasowych obowiązków. Zastanawia się jednak czy w tym czasie nie mógłby mu powierzyć innych zadań do wykonania. A co będzie jak pracownik w trakcie zawieszenia zachoruje? Czy będzie miał prawo np. do zasiłku chorobowego?

Zgodnie z art. 69 ustawy o służbie cywilnej dyrektor generalny urzędu może zawiesić urzędnika służby cywilnej oraz pracownika służby cywilnej w pełnieniu obowiązków, jeżeli zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne lub karne. Zawieszenie to w opinii Departamentu Służby Cywilnej KPRM (dsc.kprm.gov.pl) dotyczy nie tylko zajmowanego stanowiska, ale wyklucza również powierzenie temu członkowi korpusu służby cywilnej jakichkolwiek innych obowiązków w tym urzędzie. Zastosowanie tego przepisu oznacza, zatem, że członek korpusu służby cywilnej zawieszony w pełnieniu obowiązków jest zarówno zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, jak i objęty zakazem świadczenia pracy.

Departament SC wypowiedział się też w kwestii uprawnień zawieszonych na podstawie art. 69 usc członków korpusu sc do świadczeń chorobowych. Jego zdaniem w okresie zawieszenia dokonanego przez dyrektora generalnego urzędu na podstawie art. 69 ust. 1 usc, osoba, wobec której zastosowano ten środek zapobiegawczy pozostaje pracownikiem, który na mocy art.69 ust.3 usc zachowuje prawo do wynagrodzenia oraz innych uprawnień i świadczeń przysługujących w służbie cywilnej. Zatem należy uznać, że pozostaje także objęta ubezpieczeniami społecznymi i posiada prawo do świadczeń z tytułu choroby.

Oznacza to, że przysługuje jej na mocy art. 92 § 1 pkt 1 kp prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, które zgodnie z art. 92 § 2 kp oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Do ustalenia prawa pracownika do wynagrodzenia chorobowego (a po przekroczeniu wskazanych w przepisie art. 92 § 1 pkt 1 kp łącznych okresów nieobecności z powodu choroby - także do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego) stosuje się przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zatem – zarówno pracownikowi jak i urzędnikowi sc w okresie niezdolności do pracy wskutek choroby przysługuje odpowiednio wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. To, że w tym okresie jest on zawieszony na mocy art.69 usc nie ma tu znaczenia.

podstawa prawna: Art. 6 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1368 ze zm.)

podstawa prawna: Art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)

podstawa prawna: Art.69 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1889 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL