fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia

Eksporterzy pod ochroną

Ubezpieczenie należności eksportowych zabezpiecza firmy nie tylko przed niewypłacalnością zagranicznego kontrahenta.
Fotolia
Zagraniczni kontrahenci mogą mieć problemy z regulowaniem zobowiązań nie tylko z przyczyn leżących po ich stronie, ale też na skutek działań politycznych.

Niewielki producent zabawek eksportował swoje produkty do Turcji. Sprzedaż szła świetnie do czasu, aż sytuacja polityczna w tym kraju stała się napięta. Kilku nabywców zaczęło mieć problemy z płatnościami. Dopóki opóźnienia były nieduże i dotyczyły niewielkich odbiorców, przedsiębiorca radził sobie problemami. Prawdziwe kłopoty zaczęły się jednak wtedy, gdy dwóch dużych kontrahentów splajtowało, nie regulując swoich zobowiązań.

Sadownik sprzedawał jabłka na rynek rosyjski. Trzy lata temu Rosja wprowadziła embargo na wwóz owoców i warzyw. Zakłóciło to poważnie płynność polskiego przedsiębiorcy.

Na wypadek takich sytuacji firmy mogą się zabezpieczyć, kupując ubezpieczenie należności eksportowych. Ochroni ono przedsiębiorcę zarówno od ryzyk handlowych, takich jak niewypłacalność kontrahenta, jak i ryzyk politycznych, jak terroryzm, moratorium płatnicze ogłoszone przez rząd państwa dłużnika czy nagła zmiana przepisów dotyczących albo inna ingerencja państwa. Ryzyka polityczne mogą wiązać się z całą gospodarką albo z wybranymi sektorami. Generalnie w przypadku transakcji eksportowych za ryzyka polityczne uważane są takie, które nie są związane z niewypłacalnością kontrahenta zagranicznego, a więc także katastrofy naturalne.

Jak działa polisa

Jeśli zmienia się sytuacja na rynku, na którym firma sprzedaje swoje towary, często pierwszym krokiem jest zmiana sposobu transakcji i przejście z kredytu kupieckiego na gotówkę albo przedpłaty. Jeśli jednak – z różnych powodów – jest to niemożliwe, rozwiązaniem pozostaje ubezpieczenie należności eksportowych.

Polisa działa w ten sposób, że w przypadku nieotrzymania zapłaty należności po upływie określonego czasu, np. 60 dni od terminu płatności, eksporter informuje o tym fakcie ubezpieczyciela. Wniosek do towarzystwa uruchamia postępowanie windykacyjne w stosunku do kontrahenta. Jeżeli działania interwencyjne okazują się nieskuteczne, zakład ubezpieczeń wypłaca świadczenie. Polisa przeważnie zapewni tylko pokrycie poniesionych strat, nie obejmuje natomiast utraconych korzyści, np. marży kredytodawcy z tytułu sprzedaży. Oprócz tego pozostali dostawcy niepłacącego kontrahenta mogą zostać poinformowani o jego trudnościach.

Na wcześniejszym etapie ubezpieczyciel monitoruje odbiorców, a jeśli mają oni problemy finansowe albo płatnicze, to ubezpieczona firma otrzymuje ostrzeżenie umożliwiające podjęcie odpowiednich decyzji umożliwiających unikniecie strat, zanim dojdzie do braku zapłaty za dostarczone towary.

Polisa daje firmie możliwość zaoferowania partnerom atrakcyjniejszych warunków handlowych, w tym wydłużenie terminów płatności czy rezygnacji z niektórych zabezpieczeń, a także pozwala uniknąć kosztów związanych z zabezpieczonymi formami płatności, jak gwarancje bankowe czy akredytywy, ograniczyć upusty stosowane w przypadku przedpłaty czy wynegocjować wyższe ceny. Dzięki pewności otrzymania odszkodowania przedsiębiorca nie musi tworzyć wysokich rezerw na należności nieściągalne na wypadek, gdyby takowe się pojawiły.

Ubezpieczenia należności od innych polis różni się tym, że klient ma kontakt z towarzystwem nie tylko w przypadku wystąpienia szkody, ale także na bieżąco, przy konsultacjach związanych z oceną ryzyka i odzyskiwaniem należności. Ma to na celu uniknięcie dodatkowych kosztów, co jest korzystne zarówno dla ubezpieczyciela, jak i ubezpieczonej firmy.

Problemy finansowe partnerów handlowych czy niepewna sytuacja polityczna w krajach kontrahentów nie zaszkodzą stabilności firmy, a bezpłatna windykacja należności i wypłata odszkodowania zapewnią utrzymanie płynności finansowej. Z kolei dla odbiorców współpraca eksportera z ubezpieczycielem stanowi czynnik motywujący do terminowego regulowania należność, tym bardziej, że o ich ewentualnych [problemach z płatnościami mogą dowiedzieć się inni kontrahenci.

Ofeta dla MSP

Na rynku dostępne są produkty kilku towarzystw. Oprócz podmiotów działających na zasadach rynkowych jest jeszcze Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, czyli KUKE, która oferuje gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe.

Coraz częściej oferty ubezpieczeń należności eksportowych skierowane są nie tylko do dużych podmiotów, ale też do niewielkich firm. Przykładowo Atradius ma produkt Business First, skierowany do firm do 20 mln zł obrotu. Klienci mogą otrzymać przy tym analizy sektora czy ocenę własnej wiarygodności. Coface proponuje małym przedsiębiorcom produkt Smart, którego cechą jest uproszczony sposób zawierania umowy i administrowania polisą oraz łatwość w uzyskiwaniu ochrony ubezpieczeniowej. Pomocny w bieżącej obsłudze polisy przez klienta jest także system szybkiego, automatycznego przyznawania limitów kredytowych do określonej w umowie wartości. Polisa zapewnia ponadto wsparcie ubezpieczyciela w zakresie polubownej i sądowej windykacji należności. Ubezpieczenie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw, które realizują sprzedaż w kredycie kupieckim osiągając od 4 do 25 mln obrotu rocznie.

KUKE oferuje ubezpieczenie krótkoterminowych należności handlowych, które dostępne jest również w uproszczonej formie dla firm rozpoczynających działalność handlową lub prowadzących biznes na niewielką skalę, a także ubezpieczenie kontraktów eksportowych średnio– i długoterminowych, związane z realizacją projektów o charakterze inwestycyjnym, takich jak dostawy maszyn, urządzeń, linii technologicznych lub usług budowlanych. Stosowany w takich kontraktach odroczony termin płatności może sięgać dwóch i więcej lat. Ubezpieczenie bezpośrednich inwestycji za granicą chroni polskiego przedsiębiorcę przed stratami wywołanymi zdarzeniami o charakterze ryzyka politycznego mających miejsce w kraju inwestycji.

Od czerwca w oddziałach PKO Banku Polskiego dostępny jest produkt przygotowany przez KUKE „Polisa na Świat". Ubezpieczenie chroni przed sytuacją braku płatności ze strony kontrahenta za sprzedane w kredycie towary lub zrealizowane usługi i obejmuje zarówno transakcje krajowe, jak i zagraniczne, zapewniając tym samym płynność finansową oraz zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed utratą zysków. Polisa zapewnia ochronę ubezpieczeniową klientom PKO Banku Polskiego z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którzy prowadzą działalność gospodarczą co najmniej 18 miesięcy oraz wystawiają faktury z odroczonym do 60 dni terminem płatności. Ubezpieczenie dostosowane jest do potrzeb nawet najmniejszej firmy, a windykacja niespłaconych należności nie jest dodatkowo płatna. ©?

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA