fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Zerowy PIT dla młodych

123RF
Podatnicy mogą korzystać z tej preferencji podatkowej tylko do ukończenia 26. roku życia. Uwzględniając wytyczne ustawodawcy odnośnie do przychodów, do których ma zastosowanie nowe zwolnienie podatkowe, należy pamiętać, że u podatników objętych ulgą podlegają one skali podatkowej dopiero po utracie możliwości korzystania ze zwolnienia.

Znowelizowany na podstawie ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: ustawa nowelizująca ustawę pdof) art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT odnosi się do przychodów otrzymanych przez podatników do dnia ukończenia 26. roku życia i obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r. Z przepisu tego wynika, że nowe zwolnienie podatkowe ma zastosowanie do przychodów, które spełniają następujące przesłanki:

1)

Są to przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia (jako przychody ze stosunku pracy należy traktować także wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby wypłacane na podstawie art. 92 Kodeksu pracy, nie należy stosować zwolnienia podatkowego do wypłacanych w imieniu ZUS przez pracodawców lub zleceniodawców zasiłków z ubezpieczenia społecznego, gdyż stanowią one przychód z innych źródeł).

Czytaj także: Zerowy PIT: preferencja dla 2 mln młodych

2)

Umowa zlecenia, z której rozliczenie osiągniętego wynagrodzenia pozwala na zastosowanie tego nowego zwolnienia podatkowego to umowa cywilno-prawna kwalifikowana jako przychód z działalności wykonywanej osobiście podlegający art. 13 pkt 8 ustawy pdof. Mowa tutaj o przychodach z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwanych wyłącznie od:

a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,

c) przedsiębiorstwa w spadku z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychodów z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Oznacza to, że nie będzie korzystało z tego zwolnienia podatkowego rozliczanie wypłaty wynagrodzenia dla menedżera wykonującego usługi na podstawie kontraktu menedżerskiego, ani wypłacanie wynagrodzenia otrzymywanego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która świadczy usługi na rzecz podmiotów gospodarczych.

3)

Wartość przychodu, do którego zastosowanie ma nowa ulga podatkowa nie może przekroczyć rocznego limitu – który generalnie wynosi 85 528 zł. Jednak dla roku 2019 limit jest proporcjonalnie pomniejszony i wynosi 35 636,67 zł. Stanowi to 5/12 wartości 85 528 zł i ma zastosowanie do przychodów otrzymanych w ostatnich pięciu miesiącach 2019 roku (sierpień–grudzień).

4)

Na zastosowanie zwolnienia podatkowego ma wpływ wartość wykorzystanych 50 proc. zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów dla twórców.

5)

Przy obliczaniu kwoty limitowanej wartości przychodów podlegających zwolnieniu podatkowemu nie uwzględnia się przychodów:

a) opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o PIT oraz na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o PIT,

b) zwolnionych od podatku dochodowego (np. wartości świadczeń rzeczowych przysługujących na podstawie przepisów o bhp korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT) oraz

c) od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

6)

Ze zwolnienia podatkowego nie mogą korzystać przychody otrzymywane z wykonania umów zleceń, w których wynagrodzenie umownie określono do 200 zł – gdyż są one opodatkowane podatkiem zryczałtowanym 18 proc. na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT.

7)

Ze zwolnienia podatkowego nie mogą korzystać przychody ze zleceń uzyskiwane przez osoby fizyczne objęte ograniczonym obowiązkiem podatkowym (nierezydentów podatkowych) opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (20 proc.) na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT.

8)

Ze zwolnienia podatkowego nie mogą korzystać przychody z tytułu odpraw lub odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 70 proc. na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT.

9)

Zwolnienie podatkowe nie dotyczy przychodów osiąganych z tytułu wykonania umowy o dzieło.

Podatnik może skorzystać z tego zwolnienia podatkowego tylko do ukończenia 26. roku życia, którego moment będzie ustalany zgodnie z art. 112 Kodeksu cywilnego. Na przykład pracownik który urodził się 10 listopada 1993 r., 26. rok życia ukończy 9 listopada 2019 r., a zleceniobiorca urodzony 24 grudnia 1993 r. będzie korzystał ze zwolnienia podatkowego „zerowy PIT dla młodych" do 23 grudnia 2019 r. Decyduje pełna data urodzenia, a nie tylko miesiąc lub rok. Należy przy tym mieć na uwadze, że przychody osiągnięte po ukończeniu 26. roku życia muszą być już opodatkowane.

Uwzględniając wytyczne ustawodawcy, do których przychodów ma zastosowanie nowe zwolnienie podatkowe należy pamiętać, że podatnicy korzystający z „zerowego PIT dla młodych" podlegają skali podatkowej, ale dopiero po utracie możliwości korzystania z tego zwolnienia podatkowego. W praktyce ma to miejsce w dwóch przypadkach:

- po przekroczeniu limitu zwolnienia podatkowego 85 528 zł w danym roku podatkowym, a w roku 2019 wartości 35 636,67 zł (jest to przejściowa utrata prawa do zwolnienia na okres danego roku podatkowego) lub

- wraz z ukończeniem 26. roku życia (co oznacza definitywną utratę prawa do zwolnienia i konieczność pobrania zaliczki na podatek).

Zwolnienie tylko na wniosek podatnika

W roku 2019 płatnik, co do zasady nie ma obowiązku stosowania omawianego zwolnienia podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych w tym roku (art. 5 ust. 2 ustawy nowelizującej ustawę pdof). Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT jest uwzględniane przez podatników dopiero na etapie składania zeznania rocznego PIT za 2019 r. jeśli nie złożą płatnikowi wniosku o stosowanie zwolnienia „zerowy PIT dla młodych" w trakcie 2019 roku.

UWAGA!

Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, stosuje się do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r. W praktyce oznacza to, że ma ono zastosowanie również do przychodów uzyskanych od tego dnia, które są należne np. za lipiec 2019 r. lub jeszcze wcześniejsze miesiące. Przychody te uwzględniamy przy tej uldze zgodnie z momentem powstania przychodu, czyli zwracamy uwagę na datę otrzymania pieniędzy i wartości pieniężnych lub postawienia ich do dyspozycji podatnika, względnie otrzymania przez podatnika świadczeń w naturze lub innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ustawy o PIT).

W przypadku, gdy podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie, że uzyskane przez niego w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. przychody z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT będą w całości zwolnione od podatku na podstawie tego przepisu, płatnik zostaje zwolniony z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za takiego podatnika (pracownika lub zleceniobiorcę). W każdym zakładzie pracy może funkcjonować dowolnie przygotowany wzór takiego oświadczenia, którego brzmienie będzie honorować płatnik zaliczek na podatek. Minister Finansów zdecydował się ułatwić zakładom pracy stosowanie tych znowelizowanych przepisów i stworzył przykładowy wzór oświadczenia, który opublikował na swojej stronie internetowej (https://www.gov.pl/web/finanse/zerowy-pit-dla-mlodych-obowiazuje-juz-od-miesiaca). Pracodawcy, którzy jeszcze nie przygotowali samodzielnie takiego oświadczenia, mogą skorzystać z ministerialnego wzoru, a zakłady pracy stosujące swój formularz powinny zapoznać się z tym ministerialnym, aby się upewnić, czy stosowany przez nich wzór oświadczenia jest prawidłowy.

Ustawodawca nie nałożył na płatnika zaliczek na podatek dochodowy obowiązku podejmowania działań zmierzających do uzyskania tego rodzaju oświadczeń od pracowników lub zleceniobiorców.

Dlatego też może zdarzyć się tak, że płatnik nie będzie stosował tego nowego zwolnienia podatkowego, gdyż nie otrzyma stosownych wniosków. W przypadku, gdy jednak będzie je otrzymywał warto wiedzieć, że płatnik powinien zweryfikować czy i któremu podatnikowi przysługuje prawo do zwolnienia z naliczenia zaliczki na podatek, gdyż to właśnie płatnik jest odpowiedzialny za prawidłowy pobór zaliczek. Płatnik nie powinien przyjąć oświadczenia podatnika, jeżeli ma świadomość, że nie jest ono zgodne z prawdą.

Jeżeli podatnik złoży płatnikowi takie oświadczenie i będzie ono wiarygodne, zgodne z jego faktycznym wiekiem i źródłem przychodu jaki podatnik osiąga, to płatnik zostanie zwolniony z obowiązku poboru zaliczek na podatek już w 2019 r. od tych przychodów, które osiągnięte zostaną po 1 sierpnia 2019 r.

A jak będzie w 2020 r.

W 2020 r. płatnik zaliczek na podatek powinien stosować odwrotny wniosek, do tego jaki obowiązuje dla 2019 r. Dla tych dwóch pierwszych lat stosowania tej ulgi „zerowy PIT dla młodych" mówimy o:

a) zastosowaniu zwolnienia podatkowego na wniosek podatnika – w 2019 r.,

b) zaprzestaniu stosowania tego zwolnienia na wniosek podatnika – w 2020 r. i latach kolejnych.

Obowiązują tutaj dwie przeciwstawne reguły:

1)

Dla 2019 r. – ustawodawca przyjął, że przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych w 2019 r. nie stosuje się zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, chyba że podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie, że uzyskane w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. przychody z tytułów określonych w powołanym przepisie będą w całości zwolnione od podatku na tej podstawie. Zasadę wprowadza art. 5 ust. 1 ustawy nowelizującej ustawę pdof.

2)

Dla 2020 r. – ustawodawca przyjął, że jeżeli podatnik złoży płatnikowi w 2020 r. pisemny wniosek o pobór zaliczek bez stosowania nowego zwolnienia „zerowy PIT dla młodych", to płatnik go wdroży w życie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Zasadę wprowadza nowy art. 32 ust. 1f ustawy o PIT. Na podstawie art. 41 ust. 1b ustawy o PIT dotyczy to też poboru zaliczek od umów zlecenia spełniających warunki określone w ustawie.

Generalna zasada obowiązująca dla 2020 r. zakłada, że wszyscy płatnicy nie będą pobierać zaliczek na podatek zgodnie z ulgą „zerowy PIT dla młodych", z wyjątkiem tych, którzy otrzymają od podatnika wniosek o pobór zaliczek na podatek bez stosowania nowego zwolnienia w 2020 r.

Na razie Ministerstwo Finansów nie opublikowało przykładowego wzoru takiego wniosku, ale już wiadomo, że podatnik będzie mógł go składać przez cały 2020 r. i wniosek ten będzie dotyczył konkretnego roku kalendarzowego jako roku podatkowego. „Zerowy PIT dla młodych" to tak naprawdę zwolnienie okresowe, przysługujące tylko do ukończenia 26. roku życia i dlatego ustawodawca założył konieczność składania wniosku co rok o ewentualne nie stosowanie przepisów o uldze dla tych podatników, którzy osiągną przychody przekraczające roczny limit zwolnienia podatkowego.

KONFERENCJA JAKIEJ JESZCZE NIE BYŁO!

Księgowi zapraszają przedsiębiorców

Na I Ogólnopolską Konferencję Przedsiębiorców i Księgowych „Poznajmy się!" pod honorowym patronatem: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Business Centre Club, Krajowej Izby Gospodarczej, Pracodawców RP, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

To czas na:

- nawiązywanie kontaktów

- merytoryczne dyskusje

- tworzenie nowej płaszczyzny porozumienia między księgowymi i przedsiębiorcami

Będziemy mówić o:

- wzajemnych potrzebach obu środowisk

- możliwościach służących rozwiązywaniu wspólnych problemów

- najnowszych zmianach w przepisach dotyczących podatków i rachunkowości

- wysokich standardach pracy, profesjonalizmie i etycznym postępowaniu.

Przedstawimy przykłady racjonalnego współdziałania przedsiębiorców i księgowych.

Przedsiębiorco, czy rozumiesz swojego księgowego? A czy Twój księgowy wszystko wie o Twojej firmie?

Zatem „Poznajmy się!". Zapraszamy w dniach 1–2 października 2019 r. do hotelu „Arche Krakowska" w Warszawie. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Więcej na konferencja.skwp.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA