fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jakie ograniczenia przy stawianiu płotu

AdobeStock
Ingerencja gminy w prawa własności nieruchomości objętych planem miejscowym wymaga każdorazowo od gminy wnikliwego i wszechstronnego rozważenia interesu indywidualnego oraz publicznego – przypomniał NSA.

Zakres prawa własności – a także jego ograniczenia – był przedmiotem licznych wypowiedzi judykatury. Inspiracją do niniejszego opracowania było podjęcie przez Radę m. st. Warszawy uchwały nr XXV/697/2020 z 16 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. W jej § 13 określono szczegółowe zasady sytuowania ogrodzeń, przy czym uchwalono również przepisy przejściowe, w tym § 15, zgodnie z którym ogrodzenia istniejące w dniu wejścia uchwały w życie zwalnia się z obowiązku dostosowania do zasad i warunków określonych w uchwale (co akurat jest rozwiązaniem, które ogranicza – ale nie wyłącza – roszczenia odszkodowawcze wobec gminy). Podstawę prawną do wydania tej uchwały daje art. 37a ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. DzU 2018 r., poz. 1945 ze zm.), wedle którego rada gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA