fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nauczyciele

Nauczyciel zawieszony w obowiązkach dostanie niższą pensję

Fotorzepa, Bartlomiej Zborowski Bar Bartlomiej Zborowski
Nauczyciel, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne, nie będzie uczył nawet pół roku. Niewykluczone też, że całkowicie pożegna się z zawodem.

W okresie zawieszenia w obowiązkach jego wynagrodzenie zasadnicze zostanie ograniczone. Nie należą mu się też wtedy dodatki oraz pieniądze za godziny ponadwymiarowe.

Za uchybienie godności zawodu lub obowiązkom nauczycielskim nauczyciele mogą być pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Stanowi o tym art. 75 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (dalej: KN). Zgodnie z jej art. 76 ust. 1 karami dyscyplinarnymi wymierzanymi pedagogom są:

- nagana z ostrzeżeniem,

- zwolnienie z pracy,

- zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim przez trzy lata od ukarania,

- wydalenie z zawodu.

Z kolei za uchybienia przeciwko porządkowi pracy uczącym grozi upomnienie, nagana lub kara pieniężna.

Fakultatywnie i obligatoryjnie

Jeśli przeciwko nauczycielowi zostanie wszczęte np. postępowanie karne lub dyscyplinarne, nie wyklucza się jego zawieszenia w pełnieniu obowiązków. Art. 83 KN przewiduje zawieszenie fakultatywne i obligatoryjne >patrz ramka.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 KN dyrektor szkoły ma prawo zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę, tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa – dyrektora szkoły, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o postępowanie dyscyplinarne, pod warunkiem że ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie pedagoga od wykonywania obowiązków w szkole. W sprawach niecierpiących zwłoki zarówno nauczyciela, jak i dyrektora szkoły wolno zawiesić, zanim zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Natomiast obligatoryjnie dyrektor odsuwa od obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę – jej dyrektora, jeżeli postępowanie karne lub wniosek o postępowanie dyscyplinarne dotyczą naruszenia praw i dobra dziecka (art. 83 ust. 1a KN).

Z mocy prawa nauczyciel i dyrektor szkoły zostają zawieszeni w razie ich tymczasowego aresztowania lub pozbawienia wolności (art. 83 ust. 2 KN).

Mniej w kieszeni

W okresie niewykonywania obowiązków wynagrodzenie zasadnicze pedagoga może być ograniczone. Natomiast obowiązkowo zostaje obniżone – najwyżej do połowy, gdy zostaje on tymczasowo aresztowany. W tym wypadku o wysokości zmniejszenia decyduje szef, biorąc pod uwagę stan rodzinny nauczyciela. W pozostałych sytuacjach przy ścięciu pensji nie jest niczym ograniczony.

Niższe wynagrodzenie nauczyciel otrzyma, począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym doszło do zawieszenia (art. 84 ust. 1 KN). W okresie, gdy nie wykonuje obowiązków, nie przysługują mu dodatki oraz pieniądze za godziny ponadwymiarowe (art. 84 ust. 2 KN). Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 18 listopada 2008 r. (IV SA/Wr 372/08). Natomiast w okresie odbywania kary pozbawienia wolności nauczycielowi w ogóle nie należy się pensja.

Gdy postępowanie dyscyplinarne lub karne zakończy się umorzeniem z braku dowodów winy albo wydaniem orzeczenia lub wyroku uniewinniającego, pedagogowi należy oddać zatrzymane kwoty. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 18 kwietnia 2011 r. (III PK 62/10) wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych, których nauczyciel nie przepracował z powodu zawieszenia, nie może być zwrócone w razie umorzenia postępowania dyscyplinarnego lub karnego albo wydania orzeczenia lub wyroku uniewinniającego. Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, natomiast za czas jej niewykonywania pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wtedy, gdy przepisy tak stanowią. Zgodnie zatem z tym wyrokiem „w przypadkach umorzenia postępowania dyscyplinarnego lub karnego albo wydania orzeczenia lub wyroku uniewinniającego wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych, których nauczyciel nie przepracował z powodu zawieszenia go w pełnieniu obowiązków i które ponadto z mocy art. 83 ust. 2 KN nie przysługiwało mu w okresie zawieszenia, nie może być zwrócone w ramach obowiązku zwrotu nauczycielowi zatrzymanych kwot wynagrodzenia, o których mowa w art. 84 ust. 5 tej ustawy".

podstawa prawna: ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 191; ost. zm. DzU z 2015 r., poz. 357)

Maksymalnie sześć miesięcy

Zarówno fakultatywne, jak i obligatoryjne zawieszenie nie może trwać dłużej niż sześć miesięcy, chyba że przeciwko nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły toczy się jeszcze postępowanie karne lub dyscyplinarne, w związku z którym nie wykonuje on swoich obowiązków.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA