Sąd: szczerość i uczciwość nie może być obca adwokatowi

Nie każdy, kto jest niekarany, daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu zaufania publicznego – stwierdził w swoim wyroku Naczelny Sąd Administracyjny.

Publikacja: 20.04.2022 13:03

Sąd: szczerość i uczciwość nie może być obca adwokatowi

Foto: Fotorzepa / Marian Zubrzycki

Sprawa dotyczyła odmowy wpisu na listę adwokatów. Decyzję ministra sprawiedliwości podtrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt VI SA/Wa 421/20).

W skardze kasacyjnej kandydat do palestry zarzucił dokonanie błędnej wykładni przesłanki "nieskazitelnego charakteru" i dawania "swym dotychczasowym zachowaniem" rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu adwokata. Miała ona polegać na uznaniu, iż zatarcie skazania w rozumieniu prawnokarnym nie uniemożliwia dokonania oceny czynów będących podstawą wydania wyroku karnego oraz, że uprzednie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu wyklucza nieskazitelność charakteru i wyłącza możliwość wpisu na listę adwokatów.

Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że kandydat kwestionując zaskarżony wyrok WSA, całkowicie pomija okoliczności faktyczne, które stanowiły podstawę oceny, że nie daje rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu adwokata, a w szczególności w ogóle nie odnosi się do tego, że podstawą tej oceny były popełnione przez niego czyny, które skutkowały wydaniem wyroku przez Sąd Okręgowy w K. z marca 2008 r., i skazaniem na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo sąd zawiesił na okres lat dwóch.

Zdaniem NSA, minister sprawiedliwości prawidłowo wymienił okoliczności i czyny, które zaprzeczają nieskazitelności charakteru i podważają wiarygodność, w tym wskazał na czynności polegające między innymi na posługiwaniu się w sądzie poświadczającą nieprawdę dokumentacją medyczną, celem doprowadzenia do orzeczenia wobec skazanego przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, a ponadto działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, powołując się na swoje wpływy w Wydziale Penitencjarnym i Nadzoru Sądu Okręgowego w G. podjął się pośrednictwa w załatwieniu sprawy, polegającej na doprowadzeniu do wydania przez Sąd Okręgowy w G. orzeczenia o udzieleniu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności przez skazanego w zamian za korzyść majątkową.

Czytaj więcej

Sąd: czysta karta karna nie wystarczy do wpisu na listę adwokatów

Dodatkowo słusznie zauważono w rozstrzygnięciach organów samorządu zawodowego, że przez dwukrotne zatajenie (przy wniosku o wpis na listę radców prawnych OIRP w L. w 2008 r. i na listę adwokatów ORA w S. w 2011 r.) faktu toczącego się wobec niego postępowania karnego, dał wyraz braku lojalności wobec organów samorządu radcowskiego i adwokackiego, co również świadczy o braku cechy nieskazitelnego charakteru.

- Są zatem podstawy do przyjęcia, iż wymienione działania były wyrazem braku poszanowania dla takich wartości jak szczerość czy uczciwość w życiu codziennym oraz podważają nieskazitelność charakteru osoby wykonującej zawód zaufania publicznego. Prawidłowości dokonanej oceny nie może podważyć to, że skarżący wykonywał już zawód adwokata oraz po wyroku przestrzegał porządku prawnego, posiada pozytywne opinie pracodawców oraz opinię dotyczącą istotnej działalności społecznej (…), skoro nadużył wykonywanego zawodu przy popełnieniu przestępstwa, okazując tym samym, że wykonywanie przez niego zawodu adwokata zagraża istotnym dobrom chronionym prawem – wskazał NSA.

Za błędy uznano pogląd, iż informacja o niekaralności kandydata (a taka jest treść informacji w razie zatarcia skazania) jest równoznaczna ze spełnieniem wymogu dawania rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu adwokata. W orzecznictwie NSA podkreśla się bowiem w kontekście zawodów prawniczych, że nie każdy, kto jest niekarany, daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu zaufania publicznego (por. wyrok NSA z 11 marca 2014 r., sygn. akt II GSK 2052/12 oraz wyrok NSA z 2 września 2015 r. , sygn. akt II GSK 1840/14).

Orzeczenie jest prawomocne.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 stycznia 2022 r. – sygn. akt II GSK 1117/21

Sprawa dotyczyła odmowy wpisu na listę adwokatów. Decyzję ministra sprawiedliwości podtrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt VI SA/Wa 421/20).

W skardze kasacyjnej kandydat do palestry zarzucił dokonanie błędnej wykładni przesłanki "nieskazitelnego charakteru" i dawania "swym dotychczasowym zachowaniem" rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu adwokata. Miała ona polegać na uznaniu, iż zatarcie skazania w rozumieniu prawnokarnym nie uniemożliwia dokonania oceny czynów będących podstawą wydania wyroku karnego oraz, że uprzednie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu wyklucza nieskazitelność charakteru i wyłącza możliwość wpisu na listę adwokatów.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
PiS zaostrza przepisy - dożywocie i kary dla 14-latków. Kontrowersji jest więcej
Prawo karne
Porzucił w lesie kota z cewnikiem i wenflonem. Jest wyrok
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej