Pewna obywatelka zwróciła się do prezydenta miasta z pytaniami dotyczącymi zatrudnienia w urzędzie miasta radcy prawnego S.J. Chciała wiedzieć, czy był on zatrudniony na podstawie umowy o pracę, jakie były przedziały czasowe tego zatrudnienia oraz jaki był zakres obowiązków. Ponadto zwróciła się o przesłanie kopii umów o pracę.

Kobieta wyjaśniła, iż te informacje są jej potrzebne w związku z toczącym się postępowaniem przetargowym, aby zweryfikować prawidłowość oświadczeń jednego z uczestników postępowania, dotyczących w szczególności doświadczenia zawodowego radcy prawnego S.J.

Urząd miasta poinformował kobietę tylko o zakresie czasu, kiedy radca był zatrudniony. Natomiast w kwestii umowy o pracę oraz zakresu obowiązków odmówił. Prezydent stanął na stanowisku, że radca prawny nie jest funkcjonariuszem publicznym, a stąd treść zawartej z nim umowy na świadczenie usług oraz zakres powierzonych obowiązków nie podlegają ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Takiej interpretacji przepisów nie podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (sygn. akt II SAB/Gd 152/15), który w wyroku nakazał prezydentowi miasta rozpoznanie wniosku obywatelki.

W uzasadnieniu odwołano się do definicji zawodu radcy prawnego zawartego w art. 4, art. 6 ust 1 i art. 7 ustawy o radcach prawnych. Zgodnie z tymi przepisami, polega on na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. W ocenie gdańskiego WSA, tak określone obowiązki i kompetencje radców przesądzają o tym, że w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej radców również wykonujących zawód w jednostkach samorządu terytorialnego należy uznać za osoby pełniące funkcje publiczne.

Jak podkreślono, zawód radcy prawnego, z uwagi na istotną rolę w funkcjonowaniu i kształtowaniu systemu ochrony prawnej, jest zawodem zaufania publicznego, co dodatkowo rzutuje na ocenę w zakresie wymogu transparentności jego wykonywania w kontekście ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W uzasadnieniu zaznaczono, iż radców nie można zaliczyć do stanowisk o charakterze wyłącznie usługowym lub technicznym, co wyłączałoby ich spod zakresu funkcji publicznej.

W związku z tym za chybione uznano stanowisko prezydenta miasta, który uznał, że żądana informacja nie stanowi informacji publicznej. – Przedmiotowa informacja dotyczy bowiem niewątpliwie kwestii związanych z transparentnością sprawowanej przez S.J. w strukturach jednostki samorządu terytorialnego funkcji publicznej, z uwagi na możliwy do wystąpienia konflikt interesów w przypadku wykonywania jednocześnie zawodu radcy prawnego, wiążącego się z kolei z udziałem w kształtowaniu sytuacji prawnej określonego podmiotu reprezentowanego – wyjaśnił sąd.