Czy pełnoletni uczeń szkoły średniej może sam usprawiedliwiać swoją nieobecność na lekcjach? Moim zdaniem tak, w końcu ma już osiemnaście lat i rodzice nie mają nad nim władzy. Słyszałem jednak, że statut szkoły może inaczej regulować te kwestie, na przykład nie uznawać zwolnień napisanych przez pełnoletnich uczniów. Czy rzeczywiście jest to zgodne z prawem?

W ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty brak jest szczegółowych przepisów regulujących zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole. Sprawa ta, jako że dotyczy praw i obowiązków uczniów,  może być jednak określona w statucie szkoły (art. 60 ust. 1 pkt. 7 ustawy o systemie oświaty).

Statut szkoły nie może jednak zakazać samodzielnego zwalniania się i usprawiedliwiania nieobecności przez pełnoletnich uczniów. Wynika to z hierarchii źródeł prawa.

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Kodeks cywilny

w art. 11 stanowi, że z chwilą osiągnięcia pełnoletniości nabywamy pełną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że własnym zachowaniem jesteśmy władni wywoływać skutki prawne – nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Jest to również moment, gdy ustaje władza rodzicielska (art. 92

kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

).  Zgodnie z tymi przepisami pełnoletni uczeń ma prawo samodzielnie zwalniać się z lekcji, jak również złożone przez niego usprawiedliwienia wywołują skutki prawne.

Statut szkoły, jako akt prawa wewnętrznego, nie może regulować kwestii zdolności do czynności prawnej odmiennie niż czyni to akt wyższego rzędu, jakim bez wątpienia jest kodeks cywilny.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Kwestia zwolnień uczniów pełnoletnich i usprawiedliwiania przez nich absencji była również przedmiotem interpelacji poselskich. Ministerstwo Edukacji Narodowej w odpowiedzi na pytanie posła śp. Arkadiusza Rybickiego stwierdziło, że „Generalnie (...) uczeń pełnoletni może złożyć oświadczenie o przyczynach nieobecności na zajęciach szkolnych. Oświadczenie ucznia podlega ocenie nauczyciela co do okoliczności podanych jako powód nieobecności w szkole. Oceny takiej nauczyciel dokonuje zgodnie ze statutem szkoły, w oparciu o doświadczenie zawodowe i życiowe oraz znajomość sytuacji ucznia.

Zaświadczenie lekarskie jest dokumentem urzędowym, który stwierdza niezdolność ucznia do uczestniczenia w zajęciach szkolnych z powodu choroby".

Zobacz:

odpowiedź na interpelację poselską

Czytaj też:

 

Zobacz więcej:

Samorząd » Zadania » Oświata i edukacja