Do marszałka Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ma ułatwić kontakty obywatela, przedsiębiorcy czy cudzoziemca z administracją publiczną i sądami administracyjnymi. A także zwiększyć liczbę oraz jakość usług świadczonych drogą elektroniczną. W tym celu projekt wprowadza obowiązek posługiwania się elektroniczną skrzynką podawczą (ESP) spełniającą standardy określone i opublikowane przez ministra właściwego ds. informatyzacji. Ponadto organy władzy publicznej zobowiązane zostaną do przekazywania właściwemu ministrowi (MAiC) wzorów dokumentów elektronicznych w celu ich umieszczania na ePUAP, wraz z opisem usługi możliwej do wykonania przy ich pomocy.

Obywatel będzie mógł potwierdzić swój profil zaufany na ePUAP nie tylko w ZUS  czy np. gminie, ale także w banku krajowym albo na poczcie.

Projekt wprowadza także zmiany do kodeksu postępowania administracyjnego. Rozszerza możliwości prowadzenia postępowań administracyjnych i podatkowych drogą elektroniczną. Zgoda strony na taki sposób prowadzenia postępowania ma obejmować nie tylko obecne, ale także wszystkie inne prowadzone z danym organem. E-korespondencja bez potwierdzenia odbioru będzie według projektu uznawana za doręczoną.

Etap legislacyjny: przed I czytaniem w Sejmie