Rada gminy Stare Czarnowo wprowadziła zmiany do statutu gminnej biblioteki publicznej, w wyniku czego uległy modyfikacji cele i zadania biblioteki. Zapisano, że „biblioteka służy zaspokojeniu potrzeb oświatowych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i informacyjnych" oraz, że do szczegółowego zakresu działania biblioteki należą m.in.: „prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalno-oświatowej oraz działalności sportowej."

Uchwałę unieważnił wojewoda zachodniopomorski, bowiem rada w sposób nieuprawniony rozszerzyła zadania gminnej biblioteki publicznej o działalność sportową.

Art. 11 ust. 2 ustawy o bibliotekach wymienia następujące zadania fakultatywne bibliotek: prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej.

Wyliczenie zawarte w tym przepisie jest wyczerpujące, tj. stanowi zamknięty katalog zadań realizowanych przez biblioteki, co jednocześnie oznacza zakaz wprowadzania innych zadań – stwierdził organ nadzoru.

Sygnatura: NK.3.4131.14.2014.AS