Rada gminy Brwinów w 2014 r. podjęła uchwałę o dotacji dla powiatu pruszkowskiego na wykonywanie wspólnego odławiania zwierzyny. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdziło jednak jej nieważność.

W myśl art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, gminy i związki międzygminne mogą sobie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym finansowej. Taką możliwość przewidują też przepisy ustawy o finansach publicznych. Pomoc może być jednak udzielona tylko na wykonanie zadań własnych jednostki samorządowej. Wynika to z jej art. 216 ust. 2 i art. 216 ust. 5. Odławianie zwierząt wolno żyjących należy do zadań własnych gminy, ale nie powiatu. Ustawa o ochronie zwierząt dopuszcza ograniczenie ich populacji w razie zagrożenia dla życia, zdrowia lub gospodarki. Decyzje o odłowie lub odstrzale redukcyjnym wydaje starosta, ale są to zadania zlecone administracji rządowej, powinny więc być finansowane z budżetu państwa, a nie ze środków własnych powiatu lub z dotacji gminy.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie gmina stwierdziła, że chociaż zgodnie z art. 45 ust. 3 prawa łowieckiego w razie szczególnego zagrożenia decyzję o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny wydaje starosta, z przepisu tego nie wynika jednak, że jest to zadanie zlecone administracji rządowej. Dlatego należy je traktować jako zadanie własne powiatu finansowane ze środków powiatu. Gmina mogła więc udzielić dotacji powiatowi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił ocenę Kolegium RIO. Gmina nie mogła więc przyznać powiatowi dotacji „na odławianie zwierząt wolno żyjących", gdyż nie jest to zadanie własne powiatu — orzekł sąd, oddalając skargę. Ostateczna ocena należy do NSA. —d.fr.

sygnatura akt: V SA/Wa 1133/14