Wszystkie szkoły powinny do 30 listopada uchwalić nowe statuty. Zgodnie z prawem to rada pedagogiczna przygotowuje jego projekt i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki. W skład rady szkoły wchodzą w równej liczbie nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Ustawa – Prawo o oświacie określa w art. 98 i 99, co powinien zawierać nowy statut. Musi m.in. określać prawa i obowiązki uczniów, ale też rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody.

Do obowiązków ucznia, które powinien szczegółowo określać statut, należą przestrzeganie reguł właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych, usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach, przestrzeganie zasad ubierania się uczniów, wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

W nowych statutach znajdują się więc zastrzeżenia, m.in. że dziewczynkom nie wolno malować paznokci, a długie włosy muszą być w szkole związane. Wszystkich uczniów w części szkół obejmuje też np. zakaz noszenia dredów.

Podobne rozwiązania funkcjonowały już wcześniej. Nowością jest natomiast to, że statuty powinny określać organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

To obowiązkowe zajęcia w klasach VII i VIII szkół podstawowych.

Od tego roku dyrektor może upoważnić radę rodziców do założenia rachunku bankowego na zbierane przez nią środki. Warto to odnotować w statucie.