Od 1 stycznia 2013 r. zmieniły się zasady dofinansowania działalności szkół dla dorosłych, czyli niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Zmiany wynikają z wejścia w życie niektórych przepisów ustawy z 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Nowelizacja uzależnia wypłatę dotacji od frekwencji uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Można ją otrzymać na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 proc.  obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości nie niższej niż 50 proc. ustalonych w budżecie gminy lub powiatu wydatków bieżących w szkołach publicznych tego samego typu. Nowe przepisy mają wyeliminować bezprawne pobieranie dotacji.

Od tego roku zmienią się też zasady dofinansowania młodocianych pracowników. Od stycznia obowiązuje znowelizowany art. 70b ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Zmieniła go nowelizacja uso z 19 sierpnia 2011 r. Zgodnie z nowym brzmieniem kwoty dofinansowania na młodocianych pracowników podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105 proc. Kwoty te obecnie wynoszą 8081 zł za 36 miesięcy nauki, 4587 zł za 24 miesiące nauki i 254 zł za miesiąc.

podstawa prawna:

- nowelizacje ustawy z 27 lipca 2012 r. oraz z 19 sierpnia 2011 r. DzU z 30 sierpnia 2012 r., poz. 979, oraz z 2011 r. nr 205, poz. 1206