Od 15 stycznia dyrektorzy szkół będą mogli wprowadzać kolejne dane do nowego Systemu Informacji Oświatowej, tzw. SIO2.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada, że najpóźniej tego dnia zostanie opublikowana aplikacja SIO pozwalająca m.in. na dodanie danych identyfikacyjnych uczniów i nauczycieli oraz ich weryfikację z systemem PESEL. SIO2 bowiem nie gromadzi już zbiorczych informacji, ale indywidualne.

Zgodnie z ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (DzU nr 139, poz. 814) szkoły, a także organy prowadzące, kuratoria oświaty i okręgowe komisje egzaminacyjne na uzupełnienie podstawowych danych w SIO2 mają czas do 9 kwietnia tego roku.

Od 1 stycznia obowiązuje rozporządzenie z 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania. Zgodnie z nim okręgowe komisje egzaminacyjne informacje o wynikach uzyskanych przez uczniów na sprawdzianie oraz egzaminach gimnazjalnym i maturalnym muszą odnotować w SIO w ciągu siedmiu dni od dnia przekazania ich dyrektorom szkół.

Centralna Komisja Egzaminacyjna uważa, że to zbyt krótki termin. Resort edukacji podkreśla jednak, że dzięki temu uczelnie będą mogły m.in. pobrać je  automatycznie z systemu i wykorzystać podczas rekrutacji na studia.

Z kolei poradnie pedagogiczno-psychologiczne będą miały tylko jeden dzień na wprowadzenie informacji o rodzaju niepełnosprawności, licząc od dnia wydania orzeczenia. Związek Nauczycielstwa Polskiego zauważa, że SIO2 jest wprowadzany w bardzo krótkim czasie i bez odpowiedniego wsparcia. MEN zapewnia, że mogą korzystać już z infolinii, a w niedługiej przyszłości także z platformy e-learningowej.

podstawa prawna: rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 20 grudnia 1012 r. DzU z 31 grudnia, 1547