Do marszałka Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, opracowany przez posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Posłowie proponują w nim powrót do obowiązującego do 26 maja 2013 r. rozwiązania kwestii przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolnicze  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

26 maja 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wprowadzona tą nowelizacją zmiana polegała na usunięciu z art. 7 ust. 2 pkt 1 tej ustawy słów „jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha". Zgoda ministra była więc wymagana także dla mniejszych obszarów.

W ocenie posłów PSL wprowadzenie takiego rozwiązania ogranicza przysługujące gminom władztwo planistyczne i ich samodzielność w kształtowaniu ładu przestrzennego.

– Uchwalona 8 marca i obowiązująca od 26 maja 2013 r. nowelizacja spowodowała, że gmina, uchwalając plan miejscowy, który zakładał zmianę przeznaczenia gruntów rolnych (klasa I–III), musiała każdorazowo występować o zgodę do właściwego ministra – mówi Piotr Zgorzelski poseł PSL. – Innymi słowy, wprowadzone zostało dodatkowe ograniczenie administracyjne, które negatywnie wpłynęło na proces planowania inwestycji budowlanych, zwłaszcza na terenach podmiejskich – dodaje poseł.

Przedłożony marszałkowi Sejmu projekt usuwa tą barierę. Zakłada on bowiem, że przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych klas I–III będzie wymagało uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi jedynie gdyby zwarty obszar przekraczał 0,5 ha.

– Zgodnie z projektowaną nowelizacją, obszar poniżej 0,5 ha gruntów klas I–III nie będzie wymagał uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rolnictwa – mówi poseł Zgorzelski.

Nowelizacja przywraca więc stan prawny, obowiązujący do 26 maja 2013 r.

etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ