Ustawa o ochronie danych osobowych reguluje jedynie ogólne zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych i odsyła do przepisów szczególnych, w przypadku gdy to one regulują tę kwestię w danym sektorze. W omawianej sytuacji mamy do czynienia z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy i to przepisy tej ustawy należy w tym przypadku zastosować.

I tak, rozdział 4 ww. ustawy określa tryb przeprowadzania czynności kontrolnych w podmiotach kontrolowanych, w tym prawa inspektora pracy. W myśl art. 23 ust. 2 jeśli zachodzi uzasadniona obawa, że udzielenie inspektorowi pracy informacji w sprawach objętych kontrolą przez pracownika lub osobę mogło by narazić tego pracownika na uszczerbek lub zarzut z powodu udzielenia tej informacji, inspektor pracy może wydać postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości tego pracownika w tym jego danych osobowych. Wówczas wszelkie informacje pozostają do wiadomości inspektora. Na postanowienie ww. postanowienia pracodawcy przysługuje zażalenie, w terminie 3 dnia od dnia doręczenia postanowienia.

Postępowanie dotyczące zażalenia toczy się bez udziału pracodawcy i objęte jest tajemnicą służbową. W razie uwzględnienia zażalenia protokół przesłuchania pracownika lub osoby podlega zniszczeniu, a o zniszczeniu protokołu należy uczynić wzmiankę w protokole pokontrolnym.Ponadto ustawa o państwowej inspekcji pracy zobowiązuje pracowników wykonujących czynności kontrolne do nieujawniania informacji, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba ze zgłaszający skargę wyrazi na to pisemna zgodę.

Małgorzata Kałużyńska - Jasak

Rzecznik Prasowy GIODO