Członkowie KOD swoje żądania wystosowali "w trosce o los naszej Ojczyzny, zaniepokojeni łamaniem podstawowych praw obywatelskich, brakiem poszanowania i respektowania prawa, postępującym demontażem trójpodziału władzy, mając na względzie, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, a Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej najwyższym aktem prawnym".

Wśród postulatów KOD znalazło się żądanie opublikowania wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego, oraz "zaprzysiężenia 3 prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i usunięcia bezprawnie wprowadzonych dublerów". Komitet chce także "zmiany obecnej ustawy o prokuraturze, która wprowadza jej polityczną dyspozycyjność", "zaprzestania wszelkich działań i wypowiedzi zachęcających środowiska neofaszystowskie lub przestępcze do przemocy wobec opozycji politycznej" oraz "postawienia przed niezawisłym sądem wszystkich osób z obozu władzy, które dopuściły się przestępstw".

KOD apeluje do innych organizacji o podpisanie wraz z nim postulatów, gdyż "obawia się konieczności poszerzenia tej listy".

Pełną listę 21 postulatów Komitet Obrony Demokracji opublikował na swojej stronie na Facebooku.

Podpisanie porozumień w Gdańsku 31 sierpnia 1980 r. między komisją rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym i powstanie Solidarności stało się jednocześnie początkiem przemian 1989 r.: obalenia komunizmu i końca systemu pojałtańskiego. Porozumienie zakończyło trwający dwa tygodnie strajk w Stoczni Gdańskiej.

17 sierpnia 1980 roku spisanych zostało 21 postulatów MKS. Pierwszym i najważniejszym było utworzenie niezależnych od władzy i pracodawców związków zawodowych. Protestujący powoływali się na ratyfikowaną przez PRL konwencję nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy, która gwarantowała wolność związkową.

MKS domagał się też: prawa do strajku; wolności słowa, druku i publikacji; przywrócenia do pracy zwolnionych z powodów politycznych; podania w środkach masowego przekazu informacji o utworzeniu MKS i opublikowania listy postulatów; podjęcia działań na rzecz wyprowadzenia kraju z kryzysu; wypłacenia strajkującym wynagrodzenia za okres strajku; wzrostu płac o 2 tys. zł; gwarancji waloryzacji płac w stosunku do wzrostu cen i inflacji; pełnego zaopatrzenia rynku w artykuły żywnościowe; zniesienia cen komercyjnych i sprzedaży za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym; doboru kadry kierowniczej według kompetencji, a nie przynależności partyjnej, w tym zniesienia przywilejów dla MO i SB; wprowadzenia kartek na mięso i przetwory do czasu opanowania sytuacji na rynku; obniżenia wieku emerytalnego; zrównania rent i emerytur "starego portfela" do aktualnie wypłacanych; poprawy warunków pracy służby zdrowia; zwiększenia liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach; wprowadzenia płatnego, trzyletniego urlopu macierzyńskiego; skrócenia czasu oczekiwania na mieszkanie; podwyżki diet; wprowadzenia wszystkich sobót jako dni wolnych od pracy.