Czternastym województwem, które zawarło odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest Mazowsze, a piętnastym, które ma zawrzeć kontrakt w piątek, jest Świętokrzyskie. W przypadku Mazowsza chodzi o realizację unijnej inicjatywy JEREMIE 2, w ramach której, tak jak w okresie 2007–2013 (wtedy w inicjatywie JEREMIE) mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) zyskają dostęp do preferencyjnych finansowych instrumentów pomocy zwrotnej w formie pożyczek i poręczeń.

De facto wszystkie piętnaście umów, których stroną jest BGK dotyczy zwrotnej pomocy finansowej dla firm, finansowanej z regionalnych programów operacyjnych (RPO) na lata 2014–2020. Okres realizacji wszystkich tych przedsięwzięć z udziałem BGK potrwa do 31 grudnia 2023 r. Jednak tylko w przypadku czterech województw (łódzkie, wielkopolskie, zachodniopomorskie i właśnie mazowieckie) formalnie nazwano ten mechanizm JEREMIE 2. Pozostałe regiony nie działają pod tą nazwą, choć zakres pomocy dla firm jest analogiczny (pożyczki, poręczenia bądź wejścia kapitałowe).

Z kolei województwo śląskie, jako jedyne, zdecydowało się na współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W przypadku Mazowsza przyjęto nazwę JEREMIE 2, choćby dlatego że region w okresie 2007-2013 realizował już inicjatywę JEREMIE i teraz ją kontynuuje.

Na rozwój biznesu

Na Mazowszu pomoc trafi na rozwój biznesowych pomysłów poprzez pożyczki i poręczenia.

– Zwrotny charakter tych środków pozwala nam z jednej strony osiągnąć tzw. lewar, czyli wygenerować zdecydowanie więcej pożyczek i poręczeń niż 225 mln zł, jakie zostały przeznaczone z regionalnego programu operacyjnego, z drugiej strony gwarantuje, iż będą one pracowały w regionie przez długi czas – podkreśla Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.

Łącznie do mazowieckich firm trafi 282,17 mln zł, w tym 225,74 mln zł to wkład unijny z RPO, a wkład własny pośredników finansowych to minimum 56,43 mln zł. Pośrednikami będą fundusze pożyczkowe i poręczeniowe oraz banki komercyjne i spółdzielcze. Pośredników, tak jak i w innych województwach, wyłoni w drodze przetargu BGK, który pełni rolę menedżera powierzonych mu środków. BGK będzie wybierał pośredników finansowych dla poszczególnych produktów. W pierwszej kolejności pośrednicy będą udzielać pomocy w postaci preferencyjnych pożyczek. BGK zakłada, że pomoc od pośredników trafi do przedsiębiorców jeszcze w tym roku.

BGK ogłosił już przetargi na pożyczki w zakresie rozwoju sektora MŚP dla województw: pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, lubelskiego, małopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego.

– Bank Gospodarstwa Krajowego wypełniając swoją misję, czyli działając na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju regionów, w tym zwłaszcza wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, pomaga instytucjom zarządzającym w wykorzystaniu środków regionalnych programów operacyjnych z perspektywy 2014–2020 – przypomina Przemysław Cieszyński, członek zarządu BGK.

– Cieszę się, że w obecnej perspektywie finansowej będziemy znowu współpracować z województwem mazowieckim. Dzięki instrumentom zwrotnym, środki wykorzystane w programie JEREMIE 2, będą mogły być użyte do wsparcia potrzeb regionu również po 2020 r. – dodaje Cieszyński.

Zniwelować lukę

Wsparcie na Mazowszu funkcjonuje w ramach działania 3.3 programu regionalnego na lata 2014–2020 i ma służyć przede wszystkim zwiększeniu zastosowania innowacji przez MŚP w województwie. Pożyczki i poręczenia z JEREMIE 2 przeznaczone są na wspieranie zwiększania zdolności przedsiębiorstw do wdrażania, upowszechnienia i wprowadzania na rynek nowych rozwiązań. Skierowane są przede wszystkim w obszary, w które warto inwestować, by znacząco przyspieszyć rozwój regionu m.in. na wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych czy usługi i aplikacje technologii informacyjno-telekomunikacyjnych dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe).

Tak zaprogramowany instrument skierowany na wsparcie sektora MŚP ma być katalizatorem wzrostu gospodarczego oddziaływującego na całe Mazowsze.

– Dzięki środkom europejskim możliwe będzie wsparcie przedsiębiorstw znajdujących się w tzw. luce finansowej. To sytuacja, w której osoba fizyczna lub przedsiębiorca posiadający dobry pomysł na biznes, nie ma możliwości otrzymać kredytu z banku na jego sfinansowanie, ze względu na brak zdolności kredytowej. Taka sytuacja dotyczy np. absolwentów studiów wyższych, którzy chcieliby założyć własną działalność, jednak nie mają odpowiednich zabezpieczeń, które by pozwalały bankom udzielić kredytu. Dzięki środkom europejskim możliwe będzie m.in. uzyskanie takich zabezpieczeń, czy też preferencyjnych, a więc niżej oprocentowanych kredytów na rozwój już istniejących firm – tłumaczy Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.