Program INGA – Innowacyjne Gazownictwo ogłoszony na Kongresie 590 w Rzeszowie to kolejne tzw. wspólne przedsięwzięcie z udziałem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (200 mln zł). Wspólne przedsięwzięcie, w tym przypadku z udziałem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) oraz GAZ-SYSTEM-u to mechanizm finansowego wsparcia badań przemysłowych i prac rozwojowych. Jego celem jest poprawa innowacyjności i konkurencyjności polskiego sektora gazowniczego, jako uczestnika globalnego rynku, w perspektywie kilkunastu najbliższych lat. W ramach formuły wspólnego przedsięwzięcia NCBR pokrywa 50 proc. kosztów realizacji tzw. agendy badawczej opracowanej na podstawie zaproponowanych przez PGNiG oraz GAZ-SYSTEM (łącznie pokrywają drugie 50 proc.) obszarów problemowych wpisujących się w krajowe inteligentne specjalizacje. A tymi obszarami są:

- poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych,

- pozyskiwanie metanu z pokładów węgla,

- materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych,

- sieci gazowe,

- użytkowanie, obrót i nowe zastosowania LNG i CNG,

- technologie wodorowe i paliwa gazowe,

- technologie stosowane we współpracy z klientami oraz

- ochrona środowiska.

Szansa dla firm

PGNiG i GAZ-SYSTEM realizując działania mające na celu rozwój polskiego sektora gazownictwa zwróciły się do NCBR z propozycją współpracy i przeprowadzenia konkursu grantowego, który umożliwiłby przedsiębiorcom i jednostkom naukowym uzyskanie środków na realizację nowatorskich projektów B+R w sektorze o dużym znaczeniu dla gospodarki. I o dofinansowanie, na które PGNiG wyłoży 133 mln zł, a GAZ-SYSTEM 67 mln zł, będą właśnie mogły ubiegać się przedsiębiorstwa oraz instytucje naukowe, które stworzą konsorcja, w których skład wejdzie co najmniej jedna jednostka naukowa (uczelnia, instytut itp.). Aplikować o dofinansowanie projektów będą mogły również konsorcja składające się wyłącznie z jednostek naukowych.

– Mamy nadzieję, że efekty programu INGA poprawią efektywność działalności polskiego sektora gazownictwa. Szczególnie liczymy na duże zainteresowanie programem wśród małych i średnich firm zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Gazownictwa – wskazuje Łukasz Kroplewski, wiceprezes PGNiG ds. rozwoju. Zdaniem prezesa GAZ-SYSTEM-u Tomasza Stępnia wspólne przedsięwzięcie jest unikatową formułą współpracy i finansowania badań naukowych dla przemysłu.

– Skorzystają na nim partnerzy programu, naukowcy, przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim cały sektor gazowniczy w Polsce – uważa Stępień. Prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zwraca z kolei uwagę, że formuła wspólnego przedsięwzięcia zapewnia duże możliwości realizacji najciekawszych pomysłów. – Dzięki zastosowaniu tzw. pakietowego podejścia do obszaru B+R znacznie zmniejszone jest ryzyko związane z działalnością naukowo-badawczą. Skupienie się na grupach projektowych sprawia, że trudności w realizacji jednego z pomysłów nie eliminują możliwości osiągnięcia zamierzonego celu – tłumaczy szef NCBR.

– Branży zależy na wzroście liczby innowacji technologicznych, a także na pobudzeniu aktywności środowiska akademickiego w realizacji działań badawczo-rozwojowych, z których może skorzystać polskie gazownictwo – wskazuje Łukasz Kroplewski,

Ważny rynek

Innowacje w sektorze gazowym są potrzebne, bo jak podkreśla Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, jest on kluczowy z punktu widzenia całej gospodarki. Roczne zapotrzebowanie w Polsce na gaz ziemny wysokometanowy (2016 r.) to ok. 16 mld m3, a roczne krajowe wydobycie to ok. 3,9 mld m3 (2016 r.). Ok. 80 proc. sprzedawanego przez PGNiG SA w Polsce gazu pochodzi z importu. Import z Rosji oraz poprzez połączenia z Niemcami i Czechami to ok. 11,5 mld m3 (2016 r.). Import LNG z Kataru poprzez terminal w Świnoujściu to prawie 1 mld m3 (terminal funkcjonuje od połowy 2016 r.). W br. łączny roczny wolumen importowanego LNG z Kataru po III kwartale osiągnął 1,3 mld m3, a od 2018 r. ma wynieść 2,7 mld m3 rocznie, co ma związek z nową podpisaną umową z Qatargas zwiększającą dwukrotnie wielkość dostaw. PGNiG wydobywa też gaz w Norwegii (skąd trafia do Niemiec i tam jest sprzedawany) i w Pakistanie gdzie trafia do lokalnych odbiorców.

W 2016 r. całkowita liczba odbiorców gazu w Polsce wyniosła 6,9 mln, z tego najliczniejszą grupę (ok. 6,7 mln) stanowiły gospodarstwa domowe. Pozostali to odbiorcy przemysłowi. Jednak ponad 70 proc. gazu ziemnego sprzedawanego w Polsce przez PGNiG konsumują duzi odbiorcy, w tym przede wszystkim właśnie zakłady przemysłowe. Łączna długość gazowej sieci dystrybucyjnej wynosi łącznie ok. 180 tys. km (to jeden z największych wskaźników w Europie). Co roku sieć rozwija się o ok. 3,5 tys. km wraz z przyłączeniami odbiorców i modernizacją sieci. Bez modernizacji wskaźnik za 2016 r. wyniósł 2,8 tys. km nowo wybudowanej sieci.

NCBR pierwszy konkurs w programie INGA ogłosi w styczniu 2018 r. Nabór wniosków ruszy 19 lutego i potrwa do 20 kwietnia.

 

INGA dla gazownictwa