Tylko w największym programie operacyjnym jakim jest „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” do wzięcia będzie 850 mln zł na inwestycje w obszarach związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska.

– Chcemy rozdysponować te 850 mln zł w siedmiu naborach projektów – mówi Witold Słowik, wiceminister rozwoju przypominając, że Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest specyficzny.

- Większość funduszy rozdzielanych jest bez konkursu, bo dotyczą wielkich inwestycji infrastrukturalnych, takich jak budowa dróg ekspresowych czy modernizacje linii kolejowych. Tylko niewielka część trafia do beneficjentów w formie konkursów – tłumaczy wiceminister Słowik.

W styczniu w programie „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”ruszy nabór, w którym duże przedsiębiorstwa będą mogły się ubiegać o 100 mln zł na inwestycje przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej.

W lutym o 30 mln zł powalczą autorzy projektów dotyczących dobrych praktyk związanych z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. O te środki mogą ubiegać się m.in. jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, jednostki administracji rządowej lub samorządowej, uczelnie, parki narodowe i pozarządowe organizacje ekologiczne.

Na marzec przewidziano dwa nabory na łączną kwotę 320 mln zł. 200 mln zł trafi do samorządów i firm, które w ich imieniu gospodarują odpadami, na inwestycje zmniejszające ilość składowanych odpadów. Z kolei o 120 mln zł będą mogły ubiegać się samorządy, które chcą przyczynić się do poprawy jakości środowiska na terenie miasta i jego obszaru funkcjonalnego poprzez m. in. rekultywację na cele środowiskowe zanieczyszczonych/zdegradowanych terenów.

W kwietniu zaplanowano konkurs, w którym 200 mln zł przeznaczono na systemy gospodarowania wodami opadowymi w miastach. W maju ruszą dwa konkursy, w których m.in. przedsiębiorcy, samorządy i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły się starać o fundusze na przebudowę i budowę nowej sieci ciepłowniczej. To działanie wpisujące się w walkę ze smogiem – jego celem jest likwidacja lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym, które są przyczyną tzw. niskiej emisji. 100 z 200 mln zł przeznaczonych na te konkursy przeznaczono dla województwa śląskiego, bo w nim problem zanieczyszczonego powietrza jest największy w skali kraju

.Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w rozmowie wideo z Jarosławem Orlińskim, dyrektorem Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju na http://www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE ” w „Rzeczpospolitej” z 15 grudnia 2017 r. (grzbiet „Ekonomia i Rynek”).

Harmonogramy konkursów na fundusze europejskie na 2018 r. w poszczególnych programach operacyjnych, tak krajowych, w tym także z POIiŚ 2014-2020, jak i regionalnych są dostępne na stronie internetowej.