mObywatel potwierdzi tożsamość jak dowód. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która zrównuje pod względem prawnym dokumenty cyfrowe obsługiwane w aplikacji mObywatel z dokumentami w tradycyjnej formie. Mobilny dokument tożsamości, prawo jazdy, legitymacja ZUS lub szkolna będą tak samo ważne jak ich odpowiedniki w postaci papierowej lub plastikowej.

Publikacja: 19.06.2023 15:08

mObywatel potwierdzi tożsamość jak dowód. Prezydent podpisał ustawę

Foto: gov.pl

Ustawa o aplikacji mObywatel została uchwalona 26 maja 2023 r. 

"Jej celem jest kompleksowe uregulowanie kwestii związanych z funkcjonowaniem aplikacji mObywatel oraz warunków jej udostępniania i świadczenia usług w ramach tej aplikacji" - czytamy na stronie prezydent.pl.

Czytaj więcej

PESEL będzie można zastrzec w aplikacji mObywatel

Do banku wystarczy wziąć smartfon

Korzystanie z aplikacji mObywatel będzie dobrowolne i bezpłatne, tak samo jak dotychczas. Użytkownik aplikacji będzie mógł zrezygnować z jej korzystania poprzez jej odinstalowanie lub unieważnienie certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel.

Podstawowym dokumentem elektronicznym, jaki będzie obsługiwany przy użyciu aplikacji mObywatel, będzie dokument, zwany „dokumentem mObywatel”, zawierający dane pobrane z Rejestru Dowodów Osobistych i z rejestru PESEL. W ustawie wskazano, że jeżeli z odrębnego przepisu prawa wynika obowiązek stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego na podstawie dokumentu tożsamości, w szczególności na podstawie dowodu osobistego, to obowiązek ten powinien być uznany za spełniony także w przypadku stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego na podstawie dokumentu mObywatel.

Dokument mObywatel będzie wydawany automatycznie, na okres 5 lat, osobie, która stała się użytkownikiem aplikacji mObywatel.

Opiekun prawny albo rodzic może w aplikacji posiadać dostęp do dokumentu elektronicznego osoby, którą ma pod swoją opieką.

Legitymacja dla studenta i ucznia za kod QR

Uczelnia udostępnia zainteresowanemu studentowi kod QR, który umożliwia w terminie 30 dni pobranie mLegitymacji studenckiej i uzyskanie przeznaczonego dla studentów certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel.

W zakresie danych studenta wskazanych w mLegitymacji studenckiej administratorem danych jest uczelnia. Natomiast w zakresie danych zapisanych w certyfikacie m.in. imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, numer legitymacji – administratorem danych jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

W przypadku mLegitymacji uczniów kwestie wydawania dokumentu oraz przetwarzania danych przedstawiają się analogicznie jak w przypadku mLegitymacji studenckiej, przy czym właściwymi podmiotami są tu odpowiednio uczeń i szkoła. mLegitymacja szkolna będzie wydawana uczniowi pełnoletniemu a uczniowi niepełnoletniemu wówczas gdy rodzice tego ucznia nie wyrazili sprzeciwu.

Nowe przepisy przewidują, że podmiot zainteresowany świadczeniem nowej usługi w aplikacji mObywatel, będzie mógł wystąpić do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o opracowanie, udostępnienie oraz umożliwienie temu podmiotowi świadczenia takiej usługi. W takim przypadku zakres i warunki współpracy dotyczące udostępnienia oraz świadczenia usługi będą określane w porozumieniu zawartym między ministrem właściwym do spraw informatyzacji i podmiotem wnioskującym.

Mobilne legitymacje służbowe zyskają też nauczyciele, a medycy i prawnicy - poświadczenie prawa wykonywania swoich zawodów.

Osoby niepełnosprawne będą mogły  aplikacją mObywatel poświadczać swoje uprawnienia do ulg i zniżek. Mobilna legitymacja osoby niepełnosprawnej nie będzie jednak obowiązkowym elementem w procedurze uzyskiwania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, tak jak obecnie nie ma obowiązku posiadania legitymacji tradycyjnej.

mObywatel przeleje pieniądze

Ustawa ma ponadto na celu umożliwienie użytkownikom aplikacji mObywatel uzyskania środka identyfikacji elektronicznej – profilu mObywatel. To nowy środek identyfikacji elektronicznej, którego dane będą potwierdzane przy użyciu certyfikatu wydanego użytkownikowi aplikacji mObywatel, zawierającego w szczególności:

a) imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL oraz obywatelstwo użytkownika aplikacji mObywatel,

b) numer seryjny certyfikatu generowany przez podmiot wydający certyfikat,

c) oznaczenie daty i godziny początku i końca okresu ważności certyfikatu.

Certyfikat będzie wydawany na okres roku, przy czym będzie mógł być wcześniej unieważniony przez użytkownika m.in. za pośrednictwem dedykowanej infolinii – w sytuacji, w której użytkownik i posiadacz tzw. profilu mObywatel utraci telefon. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewni także możliwość unieważnienia certyfikatu podstawowego przy użyciu usługi online;

Nowe przepisy mają też zapewnić możliwość dokonywania płatności w aplikacji mObywatel w ramach usług świadczonych przez podmioty publiczne.Jednak decyzja, czy zapłacić za usługę w aplikacji każdorazowo będzie decyzją jej użytkownika.

Mobilna wygoda na drodze

Zmiany wprowadzone do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym przewidują umożliwienie finansowania wydatków związanych m.in. z udostępnianiem, utrzymaniem i rozwojem aplikacji mObywatel oraz funkcjonowaniem systemu mObywatel z Funduszu CEPiK. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że uzasadnieniem do pokrywania część wydatków na realizację zadań związanych z rozwojem i utrzymaniem systemu mObywatel oraz aplikacji mObywatel z funduszu CEPiK jest fakt, iż w aplikacji mObywatel udostępniane są usługi skierowane do kierowców, właścicieli pojazdów - mPrawo Jazdy, Punkty Karne, mPojazd. W przyszłości jest rozważane udostępnianie kolejnych usług, w zależności od zidentyfikowanych potrzeb.

W aplikacji udostępnione zostanie tymczasowe elektroniczne prawo jazdy, które  umożliwi kierowcom kierowania pojazdem od razu po zdanym egzaminie państwowym. Dotyczy to jednak wyłącznie kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T nowym kierowcom, nieposiadającym dotychczas uprawnień, oraz takim, którzy posiadali już uprawnienie w ramach wymienionych powyżej kategorii i ubiegają się o kolejne uprawnienie z tej grupy. Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy będzie obowiązywało wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego.

Ustawa wprowadza zmiany w ponad 30 ustawach. Większość tych zmian jest konsekwencją rozwiązań przewidzianych w ustawie o aplikacji mObywatel.

W ustawie przyjęto standardowy 14-dniowy okres vacatio legis, lecz znaczna część przepisów wejdzie w życie w terminach określonych w komunikatach ministra właściwego do spraw informatyzacji określających dzień wdrożenia poszczególnych rozwiązań technicznych.

Ustawa o aplikacji mObywatel została uchwalona 26 maja 2023 r. 

"Jej celem jest kompleksowe uregulowanie kwestii związanych z funkcjonowaniem aplikacji mObywatel oraz warunków jej udostępniania i świadczenia usług w ramach tej aplikacji" - czytamy na stronie prezydent.pl.

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Edukacja i wychowanie
Medycyna u Rydzyka z zaświadczeniem od proboszcza. Resort Czarnka: to legalne
Prawo dla Ciebie
Od 1 października zaczyna obowiązywać Konwencja Stambulska
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Zamieszanie w sprawach frankowych przez brak uchwały SN