mObywatel potwierdzi tożsamość jak dowód. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która zrównuje pod względem prawnym dokumenty cyfrowe obsługiwane w aplikacji mObywatel z dokumentami w tradycyjnej formie. Mobilny dokument tożsamości, prawo jazdy, legitymacja ZUS lub szkolna będą tak samo ważne jak ich odpowiedniki w postaci papierowej lub plastikowej.

Publikacja: 19.06.2023 15:08

mObywatel potwierdzi tożsamość jak dowód. Prezydent podpisał ustawę

Foto: gov.pl

Ustawa o aplikacji mObywatel została uchwalona 26 maja 2023 r. 

"Jej celem jest kompleksowe uregulowanie kwestii związanych z funkcjonowaniem aplikacji mObywatel oraz warunków jej udostępniania i świadczenia usług w ramach tej aplikacji" - czytamy na stronie prezydent.pl.

Czytaj więcej

PESEL będzie można zastrzec w aplikacji mObywatel

Do banku wystarczy wziąć smartfon

Korzystanie z aplikacji mObywatel będzie dobrowolne i bezpłatne, tak samo jak dotychczas. Użytkownik aplikacji będzie mógł zrezygnować z jej korzystania poprzez jej odinstalowanie lub unieważnienie certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel.

Podstawowym dokumentem elektronicznym, jaki będzie obsługiwany przy użyciu aplikacji mObywatel, będzie dokument, zwany „dokumentem mObywatel”, zawierający dane pobrane z Rejestru Dowodów Osobistych i z rejestru PESEL. W ustawie wskazano, że jeżeli z odrębnego przepisu prawa wynika obowiązek stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego na podstawie dokumentu tożsamości, w szczególności na podstawie dowodu osobistego, to obowiązek ten powinien być uznany za spełniony także w przypadku stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego na podstawie dokumentu mObywatel.

Dokument mObywatel będzie wydawany automatycznie, na okres 5 lat, osobie, która stała się użytkownikiem aplikacji mObywatel.

Opiekun prawny albo rodzic może w aplikacji posiadać dostęp do dokumentu elektronicznego osoby, którą ma pod swoją opieką.

Legitymacja dla studenta i ucznia za kod QR

Uczelnia udostępnia zainteresowanemu studentowi kod QR, który umożliwia w terminie 30 dni pobranie mLegitymacji studenckiej i uzyskanie przeznaczonego dla studentów certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel.

W zakresie danych studenta wskazanych w mLegitymacji studenckiej administratorem danych jest uczelnia. Natomiast w zakresie danych zapisanych w certyfikacie m.in. imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, numer legitymacji – administratorem danych jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

W przypadku mLegitymacji uczniów kwestie wydawania dokumentu oraz przetwarzania danych przedstawiają się analogicznie jak w przypadku mLegitymacji studenckiej, przy czym właściwymi podmiotami są tu odpowiednio uczeń i szkoła. mLegitymacja szkolna będzie wydawana uczniowi pełnoletniemu a uczniowi niepełnoletniemu wówczas gdy rodzice tego ucznia nie wyrazili sprzeciwu.

Nowe przepisy przewidują, że podmiot zainteresowany świadczeniem nowej usługi w aplikacji mObywatel, będzie mógł wystąpić do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o opracowanie, udostępnienie oraz umożliwienie temu podmiotowi świadczenia takiej usługi. W takim przypadku zakres i warunki współpracy dotyczące udostępnienia oraz świadczenia usługi będą określane w porozumieniu zawartym między ministrem właściwym do spraw informatyzacji i podmiotem wnioskującym.

Mobilne legitymacje służbowe zyskają też nauczyciele, a medycy i prawnicy - poświadczenie prawa wykonywania swoich zawodów.

Osoby niepełnosprawne będą mogły  aplikacją mObywatel poświadczać swoje uprawnienia do ulg i zniżek. Mobilna legitymacja osoby niepełnosprawnej nie będzie jednak obowiązkowym elementem w procedurze uzyskiwania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, tak jak obecnie nie ma obowiązku posiadania legitymacji tradycyjnej.

mObywatel przeleje pieniądze

Ustawa ma ponadto na celu umożliwienie użytkownikom aplikacji mObywatel uzyskania środka identyfikacji elektronicznej – profilu mObywatel. To nowy środek identyfikacji elektronicznej, którego dane będą potwierdzane przy użyciu certyfikatu wydanego użytkownikowi aplikacji mObywatel, zawierającego w szczególności:

a) imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL oraz obywatelstwo użytkownika aplikacji mObywatel,

b) numer seryjny certyfikatu generowany przez podmiot wydający certyfikat,

c) oznaczenie daty i godziny początku i końca okresu ważności certyfikatu.

Certyfikat będzie wydawany na okres roku, przy czym będzie mógł być wcześniej unieważniony przez użytkownika m.in. za pośrednictwem dedykowanej infolinii – w sytuacji, w której użytkownik i posiadacz tzw. profilu mObywatel utraci telefon. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewni także możliwość unieważnienia certyfikatu podstawowego przy użyciu usługi online;

Nowe przepisy mają też zapewnić możliwość dokonywania płatności w aplikacji mObywatel w ramach usług świadczonych przez podmioty publiczne.Jednak decyzja, czy zapłacić za usługę w aplikacji każdorazowo będzie decyzją jej użytkownika.

Mobilna wygoda na drodze

Zmiany wprowadzone do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym przewidują umożliwienie finansowania wydatków związanych m.in. z udostępnianiem, utrzymaniem i rozwojem aplikacji mObywatel oraz funkcjonowaniem systemu mObywatel z Funduszu CEPiK. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że uzasadnieniem do pokrywania część wydatków na realizację zadań związanych z rozwojem i utrzymaniem systemu mObywatel oraz aplikacji mObywatel z funduszu CEPiK jest fakt, iż w aplikacji mObywatel udostępniane są usługi skierowane do kierowców, właścicieli pojazdów - mPrawo Jazdy, Punkty Karne, mPojazd. W przyszłości jest rozważane udostępnianie kolejnych usług, w zależności od zidentyfikowanych potrzeb.

W aplikacji udostępnione zostanie tymczasowe elektroniczne prawo jazdy, które  umożliwi kierowcom kierowania pojazdem od razu po zdanym egzaminie państwowym. Dotyczy to jednak wyłącznie kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T nowym kierowcom, nieposiadającym dotychczas uprawnień, oraz takim, którzy posiadali już uprawnienie w ramach wymienionych powyżej kategorii i ubiegają się o kolejne uprawnienie z tej grupy. Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy będzie obowiązywało wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego.

Ustawa wprowadza zmiany w ponad 30 ustawach. Większość tych zmian jest konsekwencją rozwiązań przewidzianych w ustawie o aplikacji mObywatel.

W ustawie przyjęto standardowy 14-dniowy okres vacatio legis, lecz znaczna część przepisów wejdzie w życie w terminach określonych w komunikatach ministra właściwego do spraw informatyzacji określających dzień wdrożenia poszczególnych rozwiązań technicznych.

Ustawa o aplikacji mObywatel została uchwalona 26 maja 2023 r. 

"Jej celem jest kompleksowe uregulowanie kwestii związanych z funkcjonowaniem aplikacji mObywatel oraz warunków jej udostępniania i świadczenia usług w ramach tej aplikacji" - czytamy na stronie prezydent.pl.

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży