Rada Ministrów zaaprobowała projekt przygotowany przez resort klimatu i środowiska, który ma usprawnić przygotowanie i prowadzenie inwestycji wodnych, drogowych czy przeciwpowodziowych. Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przewiduje m.in., iż usprawnione zostanie wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzez rezygnację z obowiązku prowadzenia dalszego postępowania po stwierdzeniu niezgodności wniosku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ma to wyeliminować wiele zbędnych czynności administracyjnych.

Czytaj więcej

Dodanie nowych inwestorów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Rozszerzy się też katalog inwestycji strategicznych o przedsięwzięcia dotyczące budowy linii tramwajowych i metra, lotnisk publicznego użytku, jak również związanych z wydobyciem kopalin i węglowodorów ze złóż. Do inwestycji strategicznych zaliczone zostaną też obiekty szczególnie ważne dla obronności lub bezpieczeństwa państwa. Dla tych wszystkich inwestycji na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie będzie już wymogu zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Projekt przewiduje też rozwiązania mające wyeliminować wątpliwości, czy poza analizą zasadności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub uzgadnianiem środowiskowych warunków przedsięwzięcia regionalna dyrekcja ochrony środowiska powinna również analizować kwestię zgodności przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu