Dokument tożsamości musi posiadać każdy pełnoletni obywatel, a w razie upływu terminu ważności wystąpić o wydanie nowego.

Adam Z. (dane zmienione) wypełnił wniosek o wydanie nowego dowodu w 2015 r. Ze statystyk Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wynika, że w 2015 r. wydano 4,80 mln tych dokumentów. Dowód Adama Z. był już gotowy, ale wnioskodawca go nie odebrał. We wniosku popełnił bowiem błąd i chciał, ażeby gotowy już dowód unieważnić i wydać nowy. Jako „miejsce urodzenia" wpisał bowiem Police zamiast Police (Jasienica), jak w dotychczasowym dowodzie, którym posługiwał się od 2005 r. Zgodnie z wyjaśnieniami MSW, na wniosek uprawnionego podmiotu, można – obok aktualnej nazwy miejscowości, w której nastąpiło urodzenie – zamieszczać w nawiasie jej nazwę z chwili sporządzenia aktu stanu cywilnego. Jasienica była wsią, która w 1972 r. została włączona do miasta Police w woj. zachodniopomorskim na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów.

– Każdego roku wpływa ok. 20–30 wniosków, dotyczących korygowania granic gmin, a proces ten trwa – mówi Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich. –Przez wchłonięcie gmin wiejskich powiększyły się np. Rzeszów czy Zielona Góra. Obecnie jest ok. 300 gmin wiejskich, otaczających miasta, i to nie tylko te duże, oraz ok. 500 gmin miejsko-wiejskich.

Kiedy wsie zostają przyłączone do miast, wraz z nową tożsamością otrzymują nowe nazwy. Jasienica została Policami. Wpis Adama Z., wskazujący Police jako miejsce urodzenia, okazał się jednak zgodny ze skróconym aktem urodzenia, wystawionym przez Urząd Stanu Cywilnego w Policach. Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r. mówi, że nazwę miejscowości zamieszcza się w akcie stanu cywilnego zgodnie z krajowym rejestrem urzędowego podziału kraju oraz urzędowych nazw miejscowości i ich części.

– Nie można wpisać nazwy, której nie ma, należy wystawić akt urodzenia z aktualną nazwą miejscowości – wyjaśnia prof. Andrzej Piasecki z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. – Urząd nie mógł więc wpisać nazwy Jasienica, bo takiej miejscowości nie ma.

Toteż burmistrz Polic nie dostrzegł podstaw do wydania nowego dowodu z miejscem urodzenia Police (Jasienica). Dane w dowodzie muszą być bowiem zgodne z danymi z akt stanu cywilnego. Wojewoda zachodniopomorski też nie dopatrzył się podstaw prawnych do wydania decyzji o unieważnieniu dowodu. Adam B. nie tylko nie odebrał już wydanego dowodu, ale nie złożył nowego wniosku o wydanie innego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie stwierdził, że dane w dowodzie osobistym mają charakter wtórny w stosunku do danych w aktach stanu cywilnego. Orzekł, że organ nie może wpisywać danych innych niż te, które się w nich znajdują, ani ich zmieniać – nawet jeżeli domaga się tego wnioskodawca. W tej sprawie dane dotyczące miejsca urodzenia – Police – były zgodne z danymi w rejestrach dowodów osobistych, w PESEL i w aktach stanu cywilnego. Jeżeli Adam B. uważa, że doszło do zmiany miejsca urodzenia w rejestrach i aktach stanu cywilnego, będących podstawą do dowodu osobistego, powinien złożyć nowy, prawidłowo wypełniony wniosek.

Sygn. akt: II SA/Sz 1442/15

Grzegorz Kubalski - wicedyrektor Biura Związku Powiatów Polskich

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo

Zmiana nazwy miejscowości, w której nastąpiło urodzenie, może niekiedy powodować komplikacje, ale dziś nie są to zbyt częste przypadki. Dotyczy to głównie osób starszych, które przyszły na świat w czasie, gdy standardem było urodzenie w domu. Wówczas w aktach urodzenia widniały różne małe miejscowości – a jeśli już, to właśnie one najczęściej zmieniają nazwę. Obecnie porody odbywają się zwykle w szpitalach w miastach – a te jedynie sporadycznie zmieniają swoją nazwę. Warto też dodać, że odpis zupełny zawiera pierwotną nazwę miejsca urodzenia, zaś odpis skrócony może – na wniosek zainteresowanego– zawierać w nawiasie obok aktualnej nazwy nazwę z chwili urodzenia.