To ułatwienie dla osób składających wniosek o nowy paszport przygotowane przez MSWiA przed wakacjami, czyli w okresie wzmożonego ruchu w punktach paszportowych.

- Wiele osób dopiero tuż przed planowanym urlopem zdaje sobie sprawę, że ma nieważny paszport. Dlatego już teraz – miesiąc przed wakacjami – warto sprawdzić termin ważności naszego paszportu. Trzeba również pamiętać, że niektóre kraje wymagają, by paszport był ważny jeszcze przez co najmniej 6 miesięcy od planowanej daty przyjazdu - informuje MSWiA.

Ministerstwo zapewnia, że każdy, kto złoży wniosek o paszport, może od dziś liczyć na powiadomienie o tym, że paszport jest gotowy do odbioru. Usługa jest bezpłatna. Żeby z niej skorzystać wystarczy, przy składaniu wniosku o paszport, podać swój numer telefonu lub adres e-mail i wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych.

Kiedy dokument będzie gotowy do odbioru obywatel otrzyma informację, że paszport czeka na niego w urzędzie. Informacja zostanie wysłana na telefon komórkowy - sms-em o treści: „Twój paszport jest do odbioru w (nazwa urzędu, ulica)" lub e-mailem o treści: „Zapraszamy po odbiór paszportu w urzędzie, w którym został złożony wniosek". Można podać i numer telefonu, i adres email.

MSWiA przypomina, że wniosek o nowy paszport można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju – niekoniecznie w województwie, w którym jesteśmy zameldowani. Czas oczekiwania na wydanie paszportu w kraju nie powinien być dłuższy niż 30 dni.

– W praktyce realny czas oczekiwania na wydanie paszportu jest często krótszy. Stąd nasza usługa, dzięki której dowiemy się, że nasz paszport jest już gotowy do odbioru – powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Zdzikot przedstawiając nową usługę w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku.

Wiceminister poinformował, że w 2016 roku zostało wydanych ponad 1 mln 334 tys. paszportów, natomiast w tym roku od stycznia do kwietnia - ponad 456 tysięcy.

Jak składać wniosek o paszport

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju, a za granicą - w placówce dyplomatyczno-konsularnej. Adresy punktów paszportowych można znaleźć na stronach internetowych urzędów wojewódzkich i konsulatów.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Wniosek o wydanie paszportu trzeba złożyć osobiście. To oznacza, że należy pofatygować się do punktu paszportowego. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza. Z obecności przy składaniu wniosków zwolnieni są małoletni, którzy nie ukończyli 5 roku życia.

Jakie dokumenty do wniosku

Do wypełnionego wniosku o wydanie dokumentu paszportowego muszą być dołączone:

- jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 proc. fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

- dowód uiszczenia opłaty paszportowej oraz do wglądu w dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty;

- ważny dokument paszportowy, a w przypadku gdy osoba nie posiada ważnego dokumentu paszportowego ważny dowód osobisty, o ile ma obowiązek posiadania tego dokumentu - do wglądu;

- odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osoby nieposiadające numeru PESEL;

- odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą;

- odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu stanu cywilnego, albo dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego - na żądanie organu, w przypadku rozbieżności w danych lub wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa osoby.

Za paszport trzeba zapłacić

Ile? Wydanie paszportu w kraju podlega opłatom:

140 zł – za paszport ważny 10 lat;

70 zł – za paszport ważny 10 lat, wydany (z uwzględnieniem 50  proc. ulgi):

- emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;

- osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;

- kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

- uczniom od 13 roku życia i studentom.

30 zł – za paszport  wydany osobie małoletniej do 13. roku życia (z uwzględnieniem 50  proc. ulgi) do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego i realizującym już obowiązek szkolny.

Za wydanie paszportu dużo mniej płacą członkowie rodzin wielodzietnych posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny:

15 zł – za paszport wydany dzieciom do 13 roku życia;

35 zł – za paszport wydany dzieciom od 13 do 25 roku życia;

70 zł – za paszport dla rodziców i małżonków rodziców.

Wcale nie pobiera się opłaty paszportowej od:

- osób, które w dniu złożenia wniosku mają ukończone 70 lat;

- osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji;

- osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;

- żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

Kwotę podwyższoną o 200  proc. opłaty (potrójna wysokość opłaty obowiązującej w dniu składania wniosku) za wydawanie paszportu pobiera się, jeżeli poprzednio posiadany paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

UWAGA,  paszportowy odbiera się osobiście w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek. Przy odbiorze należy przedstawić dotychczas posiadany  dokument paszportowy - urzędnik go anuluje.