Wnioskodawca, który zadał pytanie burmistrzowi Połańca w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, zaskarżył odpowiedź. Uznał, że otrzymał ją z opóźnieniem.

Jego skarga trafiła na sesję rady gminy, a ta zdecydowała przekazać skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.

Uchwałę rady unieważnił wojewoda świętokrzyski. Uznał, że sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej nie należą do kompetencji rady. Przekazanie skargi na sesję rady miejskiej było więc nieuprawnione.

Złożenie wniosku w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej nakłada na organ zobowiązany do udzielenia informacji określone obowiązki. Organ ten winien albo udzielić takiej informacji w terminie określonym w art. 13 ustawy, albo odmówić jej udostępnienia w trybie decyzji administracyjnej.

sygnatura akt: PN-II.4131. 312.2014