Rada Gminy Krasnopola w woj. podlaskim ustaliła rodzaje świadczeń na pomoc zdrowotną oraz warunki i sposoby ich przyznawania dla nauczycieli z gminnego zespołu szkół.

Wojewoda podlaski unieważnił uchwałę, ponieważ radni pozbawili możliwości ubiegania się o pomoc zdrowotną osoby otrzymujące nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Tymczasem zgodnie z art. 72 ust. 4 Karty nauczyciela uprawnienia do przyznania pomocy zdrowotnej zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na nie. Świadczenie to przysługuje nauczycielom, którzy spełnili warunki określone w art. 4 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

Wojewoda podkreślił, że rada gminy Krasnopol, w sposób nieuprawniony zawęziła katalog podmiotów uprawnionych do otrzymania tego świadczenia – orzekł organ nadzoru.

sygnatura akt: NK-II.4131. 27. 2014.AK