Na uchwałę rady miejskiej z 7 kwietnia 2016 r. poskarżył się mieszkaniec Środy Wlkp. Zakaz ustanowiono w załączniku do uchwały tj. w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Zakaz wprowadzania psów zawiera również regulamin korzystania z  kąpieliska nad Jeziorem Średzkim.

Jak zauważa RPO, wprowadzenie całkowitego zakazu wprowadzania wszelkich zwierząt domowych na określone tereny i do określonych miejsc nie mieści się w kompetencjach rady gminy  wynikających z art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Potwierdzają to także orzeczenia sądów administracyjnych. Przepis ustawy upoważnia radę gminy jedynie do ustalenia takiego postępowania ze zwierzętami domowymi, aby ich pobyt na tych terenach nie był uciążliwy i nie zagrażał przebywającym tam osobom. A zakaz  wyprowadzania psów nadmiernie ogranicza swobodę poruszania i przebywania w określonym miejscu właścicieli zwierząt domowych i wykracza poza materię ustawy.

Czytaj więcej

Regulamin to nie miejsce na zakazy dla psów

- W świetle orzecznictwa postanowienia regulaminu Środy Wielkopolskiej są sprzeczne z art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nie uprawnia on bowiem rady gminy do ustanowienia w akcie prawa miejscowego całkowitego zakazu wprowadzania wszelkich zwierząt domowych na określone tereny. Za niezgodne z prawem należy także uznać regulacje regulaminu korzystania z kąpieliska w Środzie Wielkopolskiej o zakazie wprowadzania psów na jego teren. Skoro bowiem obowiązki właścicieli zwierząt domowych powinny zostać ustanowione w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), to niedopuszczalne jest regulowanie tej samej materii w uchwale podjętej na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym.

Zastępca RPO Maciej Taborowski zwrócił się do burmistrza Piotra Mielocha o podjęcie działań legislacyjnych w celu wyeliminowania niezgodnych z prawem regulacji prawa miejscowego ustanawiających zakaz wprowadzania zwierząt domowych na plaże.