Rada Gminy Bargłów Kościelny określiła zasady zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe (sygn. akt: NK-II.4131.63. 2013.JŁ). Zapisała, że kierownik ośrodka pomocy społecznej może odstąpić od żądania takiego zwrotu na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby – za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Taki zapis zakwestionował wojewoda podlaski. Co innego mówi bowiem ustawa o pomocy społecznej. Jej art. 104 ust. 4 stanowi, że do złożenia wniosku o odstąpienie od żądania zwrotu uprawniony jest jedynie pracownik socjalny lub osoba zainteresowana. Rada wykroczyła więc poza określoną delegację ustawową.