- Rada gminy rozważa podjęcie uchwały o ustanowieniu stypendiów sportowych. Czy w uchwale rady można uzależnić przyznanie stypendium od członkostwa w klubie sportowym i ustalić w jakich przypadkach powinien nastąpić zwrot otrzymanego stypendium?

Nie, uchwała rady gminy nie powinna zawierać takich regulacji. Możliwość ustanawiania stypendiów sportowych przez gminę przewidziano w art. 31 ustawy o sporcie. Zgodnie z tym przepisem jednostki samorządu terytorialnego (dalej j.s.t.) mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. J.s.t. mogą także ustanawiać i finansować ze swego budżetu stypendia lub nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Organ stanowiący j.s.t. (w przypadku gminy rada gminy) określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość wskazanych wyżej stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej j.s.t. oraz osiągnięty wynik sportowy (por. także art. 35 ust. 5-6 ustawy o sporcie).

W orzecznictwie podkreśla się, że katalog podmiotów mogących otrzymywać stypendia lub nagrody sportowe, został ustalony przez ustawodawcę. Celem uchwały rady gminy jest jasne określenie, jaką nagrodę, wyróżnienie, czy stypendium może uzyskać zawodnik, który osiągnął określony wynik sportowy. Rada gminy nie jest natomiast umocowana do uzupełniania tego katalogu. Zastrzeżenie w uchwale rady, że dana osoba, aby mogła uzyskać stypendium, musi być członkiem klubu sportowego, oznaczałoby ustanowienie dodatkowego wymagania, nie przewidzianego w ustawie.

Kryteriami uwzględnianymi przez radę powinny być tylko znaczenie danego sportu dla gminy i osiągnięty wynik sportowy (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 28 lutego 2017 r., sygn. II SA/Ol 20/17, LEX nr 2255757). W myśl art. 2 ust. 1 ustawy o sporcie sportem jest także aktywność fizyczna realizowana poza formami zorganizowanymi. Nie ma więc podstaw do przyjmowania, że osobami fizycznymi, które osiągają wyniki sportowe, są wyłącznie członkowie klubów sportowych (por. wyrok WSA we Wrocławiu z 13 stycznia 2017 r., sygn. III SA/Wr 1320/16, OwSS 2017/2/63-67).

Uchwała rady gminy powinna określać rodzaje i wysokość stypendiów, nagród i wyróżnień. Stypendia okresowe dla osób fizycznych i stypendia dla trenerów muszą mieć formę pieniężną. Natomiast nagrody i wyróżnienia mogą zostać określone w formie pieniężnej bądź rzeczowej (np. medale, puchary). Wysokość stypendiów powinna zostać ustalona w uchwale przez wskazanie konkretnej kwoty, jaką otrzyma uprawniona osoba za swoje osiągnięcia, lub przez określenie sposobu wyliczenia tej kwoty – tak, aby każdy adresat uchwały mógł ustalić wysokość przysługującego mu stypendium (wyrok WSA w Bydgoszczy z 29 marca 2017 r., sygn. II SA/Bd 1463/16, LEX nr 2283771).

Zwraca się uwagę, że art. 31 ust. 3 ustawy o sporcie deleguje na rzecz organu stanowiącego j.s.t. tylko uprawnienia w zakresie określenia zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendium sportowego. W wyroku WSA w Bydgoszczy z 19 kwietnia 2017 r. (sygn. II SA/Bd 57/17, LEX nr 2297774) stwierdzono, że rada gminy nie jest uprawniona do określenia np. trybu i warunków zwrotu otrzymanego stypendium czy jego przywrócenia, gdyż norma kompetencyjna określająca uprawnienia rady powinna być interpretowana w sposób ścisły.

Przyznanie stypendium następuje w efekcie władczego rozstrzygnięcia wójta (burmistrza, prezydenta miasta), mającego formę decyzji administracyjnej. Jak zwrócono uwagę w wyroku WSA w Gliwicach z 23 lutego 2017 r. (sygn. III SA/Gl 1206/16, LEX nr 2258453), także ewentualne odebranie stypendium nie może być następstwem doręczenia zawodnikowi pisemnej informacji o pozbawieniu go stypendium. Również w tej sytuacji należy orzec w formie decyzji administracyjnej.

—Anna Puszkarska, radca prawny

podstawa prawna: art. 2 ust. 1, art. 31, art. 35 ust. 5-6 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1463 ze zm.)

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ