Minister sprawiedliwości chce zmienić ustawę o kuratorach sądowych. We wtorek nowelę przyjął rząd. Teraz trafi do Sejmu.

Kurator sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który wykonuje zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym oraz profilaktycznym i kontrolnym, związane z orzeczeniami sądu. Pracują w środowisku podopiecznych, a także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu.

W nowelizacji określono zasady nadzoru nad kuratorami sądowymi. Dotyczy to także roli i kompetencji ministra sprawiedliwości, prezesa sądu apelacyjnego, prezesa sądu okręgowego i prezesa sądu rejonowego.

Zmieni się sposób i tryb powoływania kuratorów okręgowych. Zgodnie z nowymi przepisami kuratora okręgowego powoływać będzie minister sprawiedliwości na cztery lata, najwyżej na dwie kolejne kadencje.

Czytaj więcej

Kuratorzy sądowi dostaną zmiany, na które czekają od lat

Przed upływem sześciu lat od zakończenia pełnienia tej funkcji nie będzie on mógł być powołany na stanowisko kuratora okręgowego, zastępcy takiego kuratora albo kuratora delegowanego do sądu okręgowego z sądu rejonowego. Wprowadzona zostanie też zasada kadencyjności kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej.

Będą jasne i jednolite zasady naboru do służby kuratorskiej, przebiegu aplikacji kuratorskiej i egzaminu kuratorskiego. Wprowadzone zostaną także zmiany w przebiegu postępowania dyscyplinarnego kuratorów zawodowych.

Powstanie możliwość racjonalnego wykorzystania kadry kuratorskiej. Chodzi o uelastycznienie zasad przenoszenia i delegowania kuratorów między zespołami i sądami.

Projekt wprowadza także możliwość zwrotu kuratorowi sądowemu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu karnym, w którym uczestniczył w charakterze pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego, oraz uzyskanie pomocy psychologicznej.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

W myśl noweli kuratorowi sądowemu (zarówno zawodowemu, jak i społecznemu) pokrzywdzonemu przestępstwem w związku z wykonywaniem czynności służbowych przysługuje od pracodawcy, na wniosek, zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu karnym, w którym uczestniczył w charakterze pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego. Zwrot kosztów zastępstwa procesowego obejmuje wydatki rzeczywiście poniesione, do wysokości stawki określonej przepisami o ponoszeniu przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata albo radcę prawnego z urzędu.

Pojawia się jednak w związku z tym jedno zastrzeżenie: zwrot kosztów zastępstwa procesowego nie przysługuje kuratorowi sądowemu, uczestniczącemu w postępowaniu karnym w charakterze oskarżyciela posiłkowego, na rzecz którego sąd zasądził wydatki związane z ustanowieniem pełnomocnika.

Etap legislacyjny: traf do Sejmu