W zamian urzędy  będą otwarte w soboty: 13 maja, 24 czerwca i 9 września.

Stosowne zarządzenie podpisała 29 marca Beata Kempa, szefowa kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów może ustalić, w drodze zarządzenia, dniem wolnym od pracy dla pracowników dzień pracy przypadający między dniami wolnymi od pracy, pod warunkiem wyznaczenia soboty dniem pracy.

O ustaleniu dnia wolnego od pracy oraz o sobocie wyznaczonej dniem pracy dyrektorzy generalni urzędów (kierownicy urzędów) informują pracowników oraz interesantów urzędów co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem, w sposób przyjęty w danym urzędzie.