W ciągu siedmiu dni od wymierzenia kary upomnienia na piśmie członek korpusu służby cywilnej ma prawo do wniesienie sprzeciwu. Termin siedmiu dni jest terminem zawitym. Jego przekroczenie powoduje, że dyrektor generalny ma prawo otrzymany sprzeciw zignorować. Termin ten biegnie od momentu wymierzenia kary, jednak przepisy nie określają, w którym momencie można uznać, że do takiego wymierzenia kary doszło. W piśmiennictwie przyjmuje się (tak m.in. prof. Krzysztof Rączka – Ustawa o służbie cywilnej – Komentarz, Lexis Nexis Warszawa 2010 r.), iż wymierzenie kary następuje wraz z dniem wręczenia ukaranemu upomnienia na piśmie i od tego dnia biegnie termin ustawowy na złożenie sprzeciwu.

Czytaj także: Służba cywilna: kiedy kara dyscyplinarna za manifestowanie poglądów politycznych

Mimo, że sprzeciw trafia do dyrektora generalnego nie on go rozpatruje. Zgodnie z art. 115 usc ma on, bowiem obowiązek niezwłocznie przekazać go rzecznikowi dyscyplinarnemu. Przekazanie sprawy rzecznikowi wszczyna postępowanie wyjaśniające. Prowadzi go rzecznik dyscyplinarny, który na zakończenie wydaje (w zależności od sytuacji) postanowienie o:

- umorzeniu postępowania wyjaśniającego wtedy, gdy uzna, że zarzuty stawiane osobie, której dotyczyło postępowanie wyjaśniające nie znajdują potwierdzenia, albo o

- przekazaniu komisji dyscyplinarnej wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, gdy w wyniku prowadzonego postępowania wyjaśniającego stawiane zarzuty potwierdzą się.

Postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny wydaje, za zgodą dyrektora generalnego. A następnie niezwłocznie doręcza go osobie, której ono dotyczyło. Fakt umorzenia tego postępowania oznacza, że karę upomnienia na piśmie uważa się za niebyłą.

Natomiast, jeśli w wyniku postępowania wyjaśniającego zostanie potwierdzona zasadność zarzutów stawianych osobie, której dotyczyło postępowanie, rzecznik dyscyplinarny sporządza wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i niezwłocznie kieruje go do komisji dyscyplinarnej. Dochodzi wtedy do przejścia z trybu uproszczonego na normalny tryb dyscyplinarny. Oznacza to, że dalej postępowanie prowadzone jest według reguł ustanowionych w art. 126 i następnych ustawy o służbie cywilnej oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 9 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej. Jednak w przypadku tego postępowania komisja orzec może tylko o:

- utrzymaniu w mocy kary upomnienia na piśmie;

- uniewinnieniu obwinionego od zarzucanego mu czynu stanowiącego naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej. Tak wynika z § 31 ust. 2 cytowanego wyżej rozporządzenia.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Podstawa prawna: Art. 115, art. 125 -129 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1559).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 9 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej (DzU Nr 60, poz. 493).